Ergis

Raporty bieżące

18 kwietnia 2007, 23:43

Realizacja zamówienia na wartość umowy znaczącej.

Tytuł raportu: Realizacja zamówienia na wartość umowy znaczącej.
Data: 18. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że została zrealizowana kolejna dostawa surowca podstawowego od firmy SABIC Sales Europe B. V. z siedzibą w Sittard (Holandia). Zrealizowana dostawa jest zgodna z zawartą w dniu 16 marca 2007 roku umową ramową, która określa procedurę realizacji zamówień na rok 2007, limity zakupów oraz warunki płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie ww. umowy, realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość dostaw surowca ze Spółki SABIC Sales Europe B. V. od daty podpisania umowy wyniosła 4.543 tys. zł. Umowa ramowa nie przewiduje kar umownych przekraczających 10% jej wartości. Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych EUROFILMS SA. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.