Ergis

Raporty bieżące

29 marca 2007, 22:01

Realizacja zamówienia na wartość umowy znaczącej.

Tytuł raportu: Realizacja zamówienia na wartość umowy znaczącej.
Data: 29. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 28.03.2007 roku, została zrealizowana dostawa surowca podstawowego od firmy ExxonMobil Chemical Belgium z siedzibą w Antwerpii (Belgia). Zrealizowana dostawa jest zgodna z zawartą w dniu 14 lutego 2007 roku umową ramową, która określa procedurę realizacji zamówień na rok 2007, limity zakupów oraz warunki płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie wyżej wymienionej umowy, realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość dostaw surowca ze Spółki ExxonMobil Chemical Belgium od daty podpisania umowy wyniosła 3.797 tys. zł. Umowa ramowa nie przewiduje kar umownych przekraczających 10% jej wartości. Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych EUROFILMS SA. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.