Ergis

Raporty bieżące

15 marca 2007, 19:44

Podpisanie uaktualnionego Planu Połączenia Eurofilms S.A. z Ergis S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie uaktualnionego Planu Połączenia Eurofilms S.A. z Ergis S.A.
Data: 15. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2007
Podpisanie uaktualnionego Planu Połączenia Eurofilms S.A. z Ergis S.A.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Zarząd Eurofilms S.A. informuje, że w dniu 14 marca został podpisany uaktualniony Plan Połączenia Eurofilms S.A. z Ergis S.A. Zgodnie z uaktualnionym Planem Połączenia, parytet wymiany akcji Ergis S.A. na akcje Eurofilms S.A. nie uległ zmianie i jest następujący: za 4.198.100 akcji Ergis S.A. akcjonariuszom Ergis S.A. zostanie wydanych 31.282.683 akcji zwykłych na okaziciela serii E Eurofilms S.A. Plan Połączenia opublikowany w dniu 1 marca 2007 roku, został uaktualniony o dane zawarte w bilansach łączących się spółek, stanowiących załączniki do Planu Połączenia. Uaktualnienie powyższych danych zostało dokonane w celu zapewnienia zgodności danych zawartych w bilansach łączących się spółek z dyspozycją art. 499 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, który wymaga, aby bilanse łączących się spółek były sporządzone na dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia. W konsekwencji uaktualnienia danych zawartych w bilansach łączących się spółek, uaktualniono także wycenę spółek przyjętą dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany akcji w związku z połączeniem spółek, przy czym uaktualniona wycena spółek nie miała wpływu na ustalony parytet wymiany. Wraz z niniejszym raportem Emitent przekazuje uaktualniony Plan Połączenia sporządzony zgodnie z art. 499 par 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 par. 2 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Par. 19 ust. 2 w związku z par. 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744)
.