Ergis

Raporty bieżące

12 lutego 2007, 22:15

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.

Tytuł raportu: Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.
Data: 12. 02. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 6 marca 2007 roku, na godz. 9.00, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wierzyńskiego 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej definicji "niezależnego członka Rady Nadzorczej". 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, al. Solidarności 117 do dnia 26 lutego 2007 roku, do godz. 16.00. Projekt uchwał zostanie przesłany odrębnym raportem bieżącym. Ogłoszenie o NWZA zostało zamieszczone w MSiG. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
.