Ergis

Raporty okresowe

07 lutego 2007, 23:26

Raport roczny SA-R

Tytuł raportu: Raport roczny SA-R 
Data: 07. 02. 2007 r.
Numer raportu: Raport roczny SA-R 
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2006200520062005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów128 78799 45733 03024 720
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 9226 7981 7751 690
Zysk (strata) brutto5 8066 4171 4891 595
Zysk (strata) netto5 2046 1781 3351 535
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 9037 643-2 2841 900
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 653-7 648-4 784-1 901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 7301287 11232
Przepływy pieniężne netto, razem1741234430
Aktywa, razem81 51852 64121 27813 638
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 75235 23011 4209 127
Zobowiązania długoterminowe11 7674 3143 0711 118
Zobowiązania krótkoterminowe27 73626 1497 2396 775
Kapitał własny37 76617 4119 8584 511
Kapitał zakładowy10 2097 7932 6652 019
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20217 015 85512 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,310,480,080,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,310,480,080,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,221,340,580,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,221,340,580,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport Audytora Eurofilms 2006.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oswiadczenie Zarzadu_sprawozdanie.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PlikOpis
Oswiadczenie Zarzadu_Audytor.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
Pismo Prezesa do Akcjonariuszy.pdfPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu za 2006 rok.pdfSprawozdanie Zarządu
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego za 2006.pdfWprowadzenie do sprawozdania
BILANS
Notyw tys.
20062005
AKTYWA
Aktywa trwałe42 54427 324
Wartości niematerialne i prawne, w tym:476129912625508137139
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030142 24926 957
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek00
Inwestycje długoterminowe101276821110393000
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe00
w jednostkach powiązanych, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe866040713123665158228
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego158228
Inne rozliczenia międzyokresowe00
Aktywa obrotowe38 97425 317
Zapasy166681361219604612 0977 281
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795526 10917 451
Od jednostek powiązanych35668
Od pozostałych jednostek26 07416 783
Inwestycje krótkoterminowe322148
Krótkoterminowe aktywa finansowe351975687189322148
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne322148
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395446437
A k t y w a r a z e m81 51852 641
PASYWA
Kapitał własny37 76617 411
Kapitał zakładowy6457729325037210 2097 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)9298573134983700
Kapitał zapasowy2508138991654022 3533 440
Kapitał z aktualizacji wyceny58562051009000000
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224800
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto5 2046 178
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 75235 230
Rezerwy na zobowiązania9430189156197541 7851 849
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6351 300
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne150549
długoterminowa6048
krótkoterminowa90501
Pozostałe rezerwy00
długoterminowe00
krótkoterminowe00
Zobowiązania długoterminowe29345941348395011 7674 314
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek11 7674 314
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377627 73626 149
Wobec jednostek powiązanych300454
Wobec pozostałych jednostek27 40825 681
Fundusze specjalne2814
Rozliczenia międzyokresowe215961575430622 4642 918
Ujemna wartość firmy2 3652 770
Inne rozliczenia międzyokresowe99148
długoterminowe00
krótkoterminowe99148
P a s y w a r a z e m81 51852 641
Wartość księgowa37 76617 411
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 202
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909692,221,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 202
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909692,221,34
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20062005
Należności warunkowe778230219771213 7066 988
Od jednostek powiązanych (z tytułu)3 7066 988
otrzymanych gwarancji i poręczeń3 7066 988
00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Zobowiązania warunkowe778230219771212020
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)2020
udzielonych gwarancji i poręczeń2020
pozostałe00
Inne (z tytułu)00
00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m3 7267 008
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20062005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:128 78799 457
od jednostek powiązanych574163
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599123 65593 943
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1223543025357255 1325 514
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:113 52585 212
jednostkom powiązanym429139
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064108 44980 399
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 0764 813
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży15 26214 245
Koszty sprzedaży455729164140642 8062 212
Koszty ogólnego zarządu455729164140646 5005 511
Zysk (strata) ze sprzedaży5 9566 522
Pozostałe przychody operacyjne1 7321 511
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych6219
Dotacje00
Inne przychody operacyjne693978217127281 1111 502
Pozostałe koszty operacyjne7661 235
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych391739
Inne koszty operacyjne145663874146044375496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 9226 798
Przychody finansowe117247249039429881 005
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:8745
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji1481018379848461921
Aktualizacja wartości inwestycji039
Inne00
Koszty finansowe1376807686970641 2041 386
Odsetki w tym:906894
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji14810183798484600
Aktualizacja wartości inwestycji039
Inne298453
Zysk (strata) z działalności gospodarczej5 8066 417
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne74325521254021900
Straty nadzwyczajne13583472985231100
Zysk (strata) brutto5 8066 417
Podatek dochodowy3132481708979602239
część bieżąca196421
część odroczona406-182
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności11263269443496200
Zysk (strata) netto5 2046 178
Zysk (strata) netto (zanualizowany)5 2046 178
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)15 338 08310 072 535
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,310,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)15 338 08310 072 535
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,310,48
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20062005
Kapitał własny na początek okresu (BO)17 4118 233
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 4118 233
Kapitał zakładowy na początek okresu7 7934 793
Zmiany kapitału zakładowego2 4163 000
zwiększenia (z tytułu)2 4163 000
emisji akcji (wydania udziałów)2 4163 000
00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
00
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 2097 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu00
Akcje (udziały) własne na początek okresu00
Zmiany akcji (udziałów) własnych00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu00
Kapitał zapasowy na początek okresu3 440375
Zmiany kapitału zapasowego18 9133 065
zwiększenia (z tytułu)19 8683 859
emisji akcji powyżej wartości nominalnej13 6900
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00
inny z podziału zysku6 1783 859
zmniejszenia (z tytułu)955794
pokrycia straty0794
inne- pozyskania kapitału z giełdy9550
Kapitał zapasowy na koniec okresu22 3533 440
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 1783 065
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 1783 859
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 1783 859
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
00
zmniejszenia (z tytułu)6 1783 859
przeniesienie na kapitał zapasowy6 1783 859
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0794
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0794
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
00
zmniejszenia (z tytułu)0794
pokrycie straty zyskiem0794
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto5 2046 178
zysk netto5 2046 178
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )37 76617 411
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)37 76617 411
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20062005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto5 2046 178
Korekty razem-14 1071 465
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja5 7184 477
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-46716
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)895752
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-621-754
Zmiana stanu rezerw-6361
Zmiana stanu zapasów-4 816310
Zmiana stanu należności-8 35322
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 975-2 607
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-393-812
Inne korekty-320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-8 9037 643
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 628798
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 62713
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:1785
w jednostkach powiązanych1785
zbycie aktywów finansowych1785
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki21 2818 446
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych21 2367 076
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne451 370
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-18 653-7 648
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy34 3227 070
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału15 1523 000
Kredyty i pożyczki19 1704 070
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki6 5926 942
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek4 4784 002
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 2192 188
Odsetki895752
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)27 730128
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)174123
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:174123
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych50
Środki pieniężne na początek okresu14825
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:322148
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20062005
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:137139
oprogramowanie komputerowe137139
inne wartości niematerialne i prawne00
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem137139
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00030500305
zwiększenia (z tytułu)000850085
zakup000850085
zmniejszenia (z tytułu)0000000
0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00039000390
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00016600166
amortyzacja za okres (z tytułu)000870087
amortyzacja bieżąca000870087
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00025300253
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00013700137
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20062005
własne137139
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
00
Wartości niematerialne i prawne, razem137139
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20062005
środki trwałe, w tym:39 49822 153
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 6751 052
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 8047 274
urządzenia techniczne i maszyny23 80513 020
środki transportu882430
inne środki trwałe332377
środki trwałe w budowie2 7063 434
zaliczki na środki trwałe w budowie451 370
Rzeczowe aktywa trwałe, razem42 24926 957
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu1 1488 68726 00077676437 375
zwiększenia (z tytułu)7296 87915 91481211924 453
zakup7295 94615 51881211923 124
przyjęcie z inwestycji0906396001 302
inne zwiększ.wg właściwej kwalifikacji grup02700027
zmniejszenia (z tytułu)09062 18324413 334
sprzedaż001 76024402 004
likwidacja000011
inne/likwidacja środków trwałych0906423001 329
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 87714 66039 7311 34488258 494
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu961 41312 98034638615 221
amortyzacja za okres (z tytułu)1064432 9461161643 775
amortyzacja bieżąca1067964 2842821655 633
sprzedaż, likwidacja i darowizny środków trwałych i inne zmniejszenia0-353-1 338-166-1-1 858
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu2021 85615 92646255018 996
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 67512 80423 80588233239 498
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20062005
własne34 67720 680
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:4 8211 473
inwestycje w obcych środkach trwałych137676
środki trwałe w leasingu finansowym4 684797
w tym leasing samochodów osobowych613241
Środki trwałe bilansowe, razem39 49822 153
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20062005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:0329
najem0329
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem0329
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20062005
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
00
od pozostałych jednostek (z tytułu)00
00
Należności długoterminowe netto00
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto00
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20062005
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20062005
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20062005
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20062005
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20062005
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20062005
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20062005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20062005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20062005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
0000,000,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
00000000000000000
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
0000,000,0000
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20062005
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20062005
00
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20062005
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:228114
odniesionych na wynik finansowy228114
przejściowa nadwyżka różnic kursowych1324
rezerwy na koszty okresu288
rezerwy na premie oraz niewypłacone wynagrodzenia i ZUS15059
rezerwa na odprawy emerytalne95
rezerwa na niewykorzystane urlopy2818
odniesionych na kapitał własny00
00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia149127
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)149127
przejsciowa nadwyżka różnic kursowych30
rezerwy na koszty okresu1922
rezerwy na premie oraz niewypłacone wynagrodzenie i ZUS10591
rezerwa na odprawy emerytalne24
rezerwa na niewykorzytane urlopy1710
ujemna różnica w wycenie linii produkcyjnych30
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Zmniejszenia21913
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)21913
przejściowa nadwyżka różnic kursowych1311
rezerwy na koszty okresu282
rezerwy na premie oraz niewypłacone wynagrodzenia i ZUS1500
rezerwa na odprawy emerytalne00
rezerwa na niewykorzystane urlopy280
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:158228
odniesionych na wynik finansowy158228
przejściowa nadwyżka ujemnych różnic kursowych313
rezerwy na koszty okresu1928
rezerwy na premie oraz niewypłacone wynagrodzenia i ZUS105150
rezerwa na odprawy emerytalne119
rezerwa na niewykorzystane urlopy1728
ujemna różnica w wycenie linii produkcyjnych30
odniesionych na kapitał własny00
00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20062005
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:00
00
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem00
ZAPASYw tys.
20062005
materiały3 6734 118
półprodukty i produkty w toku00
produkty gotowe2 6802 068
towary1 3941 095
zaliczki na dostawy4 3500
Zapasy, razem12 0977 281
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20062005
od jednostek powiązanych35668
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3532
do 12 miesięcy3532
powyżej 12 miesięcy00
inne0636
dochodzone na drodze sądowej00
należności od pozostałych jednostek26 07416 783
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:25 38216 145
do 12 miesięcy25 38216 145
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń530516
inne162122
dochodzone na drodze sądowej00
Należności krótkoterminowe netto, razem26 10917 451
odpisy aktualizujące wartość należności1 4411 512
Należności krótkoterminowe brutto, razem27 55018 963
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20062005
z tytułu dostaw i usług, w tym:3532
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych10
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej3432
inne, w tym:0636
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych0636
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem35668
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem35668
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20062005
Stan na początek okresu1 5121 771
zwiększenia (z tytułu)277793
należności z tytułu dostaw i usług i odsetek236793
poręczeń i odsetek00
pozostałe410
zmniejszenia (z tytułu)3481 052
należności z tytułu dostaw i usług i odsetek3481 052
poręczeń i odsetek00
pozostałe00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu1 4411 512
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 22 90215 337
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 4 6483 626
b1. w waluciew tys. USD00
po przeliczeniu na tys. zł00
b2. w waluciew tys. EUR1 175896
po przeliczeniu na tys. zł4 5003 458
b3. w waluciew tys. GBP2630
po przeliczeniu na tys. zł.148168
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 27 55018 963
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20062005
do 1 miesiąca12 1208 320
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy8 4354 479
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane4 8963 452
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)25 45116 251
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług3474
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)25 41716 177
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.
20062005
do 1 miesiąca4 2082 740
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy512527
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy135117
powyżej 6 miesięcy do 1 roku4012
powyżej 1 roku156
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)4 8963 452
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane3474
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)4 8623 378
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
Nota 8 do sprawozdania za 2006.pdfNota 8 do sparwozdania za 2006 rok
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20062005
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne322148
środki pieniężne w kasie i na rachunkach322148
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem322148
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20062005
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 00
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 1322
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 309126
b1. w waluciew tys. EUR8133
po przeliczeniu na tys. zł309126
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 322148
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20062005
00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20062005
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:446437
koszty ubezpieczeń2618
remonty rozliczane w czasie393318
usługi rozliczane w czasie60
prenumerata165
koszty pozyskania kapitału z giełdy094
ZFŚS00
koszty finansowe50
uczestnictwo w targach00
pozostałe02
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
koszty emisji akcji00
pozostałe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem446437
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Nie dotyczy.
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Azwykłabrakbrak860 000516przekształc.przeds.państwowego w S.A.01.01.199601.01.1996
B1zwykłabrakbrak5 684 5173 410udziały przejmowanej spółki Eurofilms S.A.12.08.200401.01.2004
1.W terminie do dnia 14 lutego 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.-----------------------------------------------brakbrak1 444 685867udziały przejmowanej spółki PPH Delpak Sp. z o.o.12.08.200401.01.2004
2.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r.brakbrak5 000 0003 000gotówka08.200501.01.2005
3.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: -------brakbrak4 026 6532 416publ.emisja30.06.200601.01.2006
Liczba akcji, razem17 015 855
Kapitał zakładowy, razem10 209
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,60
W dniu 7 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu Emitenta i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z uchwałą do Statutu dodaje się Artykuł 7A w następującym brzmieniu: 1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r.3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: 1) Liczbę emitowanych akcji,2) Cenę emisyjną akcji,3) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, 4) Szczegółowe warunki przydziału akcji oraz5) Datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego." Lista akcjonariuszy Eurofilms S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:1. Ergis S.A. - posiadajacy 8.962.549 akcji i 8.962.549 głosów co stanowi 52,67 % udziału w kapitale zakładowym i 52,67% w ogólnej liczbie głosów,2. OFE PZU "Złota Jesień" - posiadajacy 2.098.153 akcji i 2.098.153 głosów co stanowi 12,33 % udziału w kapitale zakładowym i 12,33 % w ogólnej liczbie głosów, 3. AIG TFI S.A. - posiadajacy 1.762.996 akcji i 1.762.996 głosów co stanowi 10,36 % udziału w kapitale zakładowym i 10,36 w ogólnej liczbie głosów,
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
000
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
000
Nie dotyczy.
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20062005
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej12 7360
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)9 6173 440
z zysku9 6173 440
z przeszacowania środków trwałyvh
Kapitał zapasowy, razem22 3533 440
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20062005
z tytułu aktualizacji środków trwałych00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem00
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20062005
00
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem00
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20062005
00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20062005
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 3001 367
odniesionej na wynik finansowy1 3001 367
dodatnie niezrealizowane różnice kursowe264323
dodatnie różnice z tytułu leasingu finansowego271332
amortyzacja podatkowa art.16k ust.4705705
remonty i inne usługi, rozliczane przez RMK607
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia75053
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)75053
dodatnie niezrealizowane różnice kursowe230
dodatnie różnice z tytułu leasingu finansowego1470
amortyzacja podatkowa art. 16k ust.44960
remonty i inne usługi, rozliczane przez RMK8453
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Zmniejszenia415120
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)415120
dodatnie niezrealizowane różnice kursowe12259
dodatnie różnice z tytułu leasingu fiansowego23361
amotyzacja podatkowa art. 16k ust.400
remonty i inne usługi, rozliczane przez RMK600
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 6351 300
odniesionej na wynik finansowy1 6351 300
dodatnie niezrealizowane różnice kursowe164264
dodatnie różnice z tytułu leasingu finansowego185271
amortyzacja podatkowa art. 16k ust.41 201705
remonty i inne usługi, rozliczane przez RMK8560
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20062005
stan na początek okresu4827
rezerwa na odprawę emerytalna4827
zwiększenia (z tytułu)2221
odprawy emerytalne2221
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)100
100
stan na koniec okresu6048
rezerwa na odprawę emerytalną6048
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20062005
stan na początek okresu501393
niewykorzystane urlopy14693
rezerwa na premię355300
zwiększenia (z tytułu)310452
niewykorzystane urlopy10398
rezerwa na premię207354
wykorzystanie (z tytułu)514300
rezerwa na premię354300
urlopy1600
rozwiązanie (z tytułu)20744
niewykorzystane urlopy044
rezerwa na premię2070
stan na koniec okresu90501
niewykorzytane urlopy90147
rezerwa na premię0354
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20062005
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20062005
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek11 7674 314
kredyty i pożyczki7 2400
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:2 6740
odsetki00
pozostałe00
umowy leasingu finansowego2 674580
inne (wg rodzaju)1 8533 734
zobowiązanie układowe00
pozostałe1 8533 734
Zobowiązania długoterminowe, razem11 7674 314
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20062005
powyżej 1 roku do 3 lat10 8324 203
powyżej 3 do 5 lat935111
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem11 7674 314
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 9 914580
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 8533 734
b1. w waluciew tys. EUR484967
po przeliczeniu na tys. zł1 8533 734
00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 11 7674 314
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Bank Handlowy S.A.Warszawa7 2400WIBOR m-czny + marża31.03.2010Hipoteka kaucyjna-zastaw na lini technologicznej do produkcji folii stretch
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
0
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20062005
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek stowarzyszonych4025
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4025
do 12 miesięcy4025
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostki dominującej260429
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:260429
do 12 miesięcy260429
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek27 43625 695
kredyty i pożyczki, w tym:18 57911 126
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:0257
z tytułu leasingu finansowego0257
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 9269 271
do 12 miesięcy2 9269 271
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń2 197979
z tytułu wynagrodzeń276227
inne (wg tytułów)3 4303 821
z tytułu ubezpieczeń80
pozostałe3 4223 821
fundusze specjalne (wg tytułów)2814
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2814
Zobowiązania krótkoterminowe, razem27 73626 149
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20062005
w walucie polskiejw tys. 24 50915 984
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 3 22710 165
b1. w waluciew tys. EUR8292 633
po przeliczeniu na tys. zł3 17510 161
b2. w waluciew tys. GBP21
po przeliczeniu na tys. zł124
b3. w waluciew tys. USD110
po przeliczeniu na tys. zł330
pozostałe waluty w tys. złw tys. 70
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 27 73626 149
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Bank Handlowy S.A.Warszawa7 8507 3361M WIBOR z 1 dnia roboczego + marża24.09.2004Cesja wierzytelności istniejących i przyszłych.
Bank Millennium S.A.Warszawa1 0009131M WIBOR z 1 dnia roboczego + marża14.12.20071/ Przewłaszczenie linii przewijarek o łacznej wartości 120 tys. EURO 2/ Przewłaszczenie zapasów o wart. 1.000 tys. PLN.
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.Kraków5 0004 6811M WIBOR + marża30.03.20071/ Zastaw rejestrowy na trójwarstwowej linii technologicznej folii rozciągliwej wraz z mikserem do granulatu oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. 2/ Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.Kraków2 4502 4501 M WIBOR+marża31.12.2007Hipoteka zwykła w kwocie 2.450.000, hipoteka kaucyjna 490.000 na nieruchomości finansowanej kredytem, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Bank Handlowy S.A.Warszawa11 2403 200WIBOR m-czny z 1 dnia roboczego + marża31.03.2010Hipoteka kaucyjna-zastaw na lini technologicznej do produkcji folii stretch
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
0
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20062005
Stan na początek okresu2 7703 212
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)405442
odpis ujemnej wartości firmy405442
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu2 3652 770
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20062005
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów99148
długoterminowe (wg tytułów)00
00
krótkoterminowe (wg tytułów)99148
koszty badania finansowego okresu4427
rezerwa na koszty usług obcych52114
rezerwa na koszty finansowe37
rozliczenia międzyokresowe przychodów00
długoterminowe (wg tytułów)00
00
krótkoterminowe (wg tytułów)00
00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem99148
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona jako iloraz kapitałów własnych wyrażonych w pełnych złotych i liczby akcji odpowiednio na dzień 31.12.2006 i 31.12.2005 roku.Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcje zostala wyliczona jako iloraz kapitałów własnych wyrażonych w pełnych złotych i liczby rozwodnionych akcji odpowiednio na dzień 31.12.2006 i 31.12.2005 roku.
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20062005
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:3 7066 988
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej3 7066 988
pozostałe (z tytułu)00
00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od jednostki dominującej00
00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od jednostki dominującej00
00
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem3 7066 988
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20062005
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
00
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20062005
produkcja folii polietylenowej118 83388 955
w tym: od jednostek powiązanych248152
produkcja folii PVC4 4244 890
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż usług39898
w tym: od jednostek powiązanych3240
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem123 65593 943
w tym: od jednostek powiązanych572152
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20062005
kraj87 07171 255
w tym: od jednostek powiązanych572152
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
eksport36 58422 688
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem123 65593 943
w tym: od jednostek powiązanych572152
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20062005
sprzedaż towarów4 9585 376
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż materiałów174138
w tym: od jednostek powiązanych210
00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem5 1325 514
w tym: od jednostek powiązanych210
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20062005
kraj5 0605 487
w tym: od jednostek powiązanych210
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
eksport7227
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem5 1325 514
w tym: od jednostek powiązanych210
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20062005
amortyzacja5 7184 477
zużycie materiałów i energii100 10772 354
usługi obce6 8885 696
podatki i opłaty331287
wynagrodzenia4 8573 843
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 134801
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)615410
00
Koszty według rodzaju, razem119 65087 868
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-1 039939
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-856-685
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-2 807-2 212
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-6 499-5 511
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów108 44980 399
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20062005
rozwiązane rezerwy (z tytułu)250693
rozwiązane odpisy aktualizujące należności173622
rozwiazanie odpisów aktualizujących wart.zapasów371
rozwiązanie rezerwy na pozew pracowniczy740
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych2 87713
pozostałe, w tym:861809
ujemna wartość firmy405442
odszkodowania z tytułu szkód na majątku5626
dostawy nieodpłatne1016
różnice inwentaryzacyjne110111
otrzymane odszkodowania (kontrahent)810
przychody z najmu i innych usług spoza zakresu działalności Spólki (za rok 2005 korekta prezentacyjna)46215
pozostałe629
Inne przychody operacyjne, razem3 9881 515
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20062005
utworzone rezerwy (z tytułu)3911 018
utworzone odpisy aktualizujące należności279988
utworzone inne odpisy aktualizujące11230
utworzone rezerwy na zobowiązania warunkowe00
utworzone inne rezerwy00
pozostałe00
wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych2 2564
pozostałe, w tym:375217
niezawinione niedobory141144
darowizny1110
koszty postępowania sądowego519
zapłacone odszkodowania6519
koszty lat ubiegłych i należności przedawnione1450
pozostałe825
Inne koszty operacyjne, razem3 0221 239
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20062005
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20062005
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki8745
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek8745
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem8745
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20062005
dodatnie różnice kursowe4 7533 242
zrealizowane3 8141 707
niezrealizowane9391 535
rozwiązane rezerwy (z tytułu)039
aktualizacja wartości inwestycji039
pozostałe, w tym:1960
zbycie niefinansowego majatku trwałego1960
Inne przychody finansowe, razem4 7544 241
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20062005
od kredytów i pożyczek802752
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek802752
pozostałe odsetki104142
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek104142
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem906894
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20062005
ujemne różnice kursowe, w tym:4 9643 516
zrealizowane3 5612 042
niezrealizowane1 4031 474
utworzone rezerwy (z tytułu)039
aktualizacja wartości inwestycji039
pozostałe, w tym:87218
spłata poręczeń warunkowych0179
koszty zbycia niefinansowego majątku trwałego039
inne870
Inne koszty finansowe, razem5 0513 773
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Nie dotyczy.
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
20062005
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
20062005
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20062005
Zysk (strata) brutto5 8066 417
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-4 604-4 199
trwałe różnice korygujące koszty2 106-974
przejściowe różnice korygujące koszty-2 4633 735
trwałe różnice korygujące przychody-705-840
przejściowe różnice korygujace przychody-939-1 535
inne- odliczenie straty za lata ubiegłe-2 603-4 585
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 2022 218
Podatek dochodowy według stawki 19%228421
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku-1490
Podatek dochodowy nadpłacony za 2005 z tytułu złożonej po zatwierdzeniu SF korekty deklaracji CIT-80389
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:228389
8a. Korekta podatku dochodowego w ostatecznej wersji CIT8 za 2005 -320
wykazany w rachunku zysków i strat196421
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny032
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20062005
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych406-182
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
00
Podatek dochodowy odroczony, razem406-182
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20062005
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20062005
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20062005
00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20062005
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Zysk za 2005 rok w calości został przeznaczony na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie całego zysku z 2006 roku na kapitał zapasowy.
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Zysk na jedną akcję zwykłą został wyliczony jako iloczyn zysku netto w pełnych złotych z danego okresu i liczby akcji zwykłych na koniec danego okresu.Zysk na jedną rozwodniona akcję zwykłą został wyliczony jako zysk netto w pełnych złotych z danego okresu i liczby akcji zwykłych na koniec danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20062005
Zysk (strata) netto5 2046 178
Korekty razem-14 1071 465
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja5 7184 477
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-46716
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)895752
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-621-754
Zmiana stanu rezerw-6361
Zmiana stanu zapasów-4 816310
Zmiana stanu należności-8 35322
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 975-2 607
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-393-812
Inne korekty-320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-8 9037 643
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe noty objasniajace do sprawozdania rocznego za 2006.pdfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-07Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2007-02-07Grzegorz KedzierskiCzłonek Zarządu
2007-02-07Andrzej MielczarekCzłonek Zarządu
.