Ergis

Raporty okresowe

06 lutego 2007, 01:30

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q  4/2006
Data: . . r.
Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q  4/2006
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów128 78799 45733 03024 720
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 9226 7981 7751 690
Zysk (strata) brutto5 8066 4171 4891 595
Zysk (strata) netto5 2046 1781 3351 535
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 9037 643-2 2841 900
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 653-7 648-4 784-1 901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 7301287 11232
Przepływy pieniężne netto, razem1741234430
Aktywa, razem81 51852 64121 27813 638
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 75235 23011 4209 127
Zobowiązania długoterminowe11 7674 3143 0711 118
Zobowiązania krótkoterminowe27 73626 1497 2396 775
Kapitał własny37 76617 4119 8584 511
Kapitał zakładowy10 2097 7932 6652 019
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20217 015 85512 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,310,480,080,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,310,480,080,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,221,340,580,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,221,340,580,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-06Grzegorz KędzierskiCzłonek Zarządu
2007-02-06Andrzej MielczarekCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
Aktywa trwałe42 54438 33027 32427 324
Wartości niematerialne i prawne, w tym:13796139139
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe42 24937 79926 95726 957
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe158435228228
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego158435228228
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe38 97439 71625 31725 317
Zapasy12 09711 8827 2817 281
Należności krótkoterminowe26 10926 72217 45117 451
Od jednostek powiązanych3533668668
Od pozostałych jednostek26 07426 68916 78316 783
Inwestycje krótkoterminowe322725148148
Krótkoterminowe aktywa finansowe322725148148
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne322725148148
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe446387437437
A k t y w a r a z e m81 51878 04652 64152 641
PASYWA
Kapitał własny37 76636 53217 41117 411
Kapitał zakładowy10 20910 2107 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy22 35322 3533 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto5 2043 9696 1786 178
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 75241 51435 23035 230
Rezerwy na zobowiązania1 7851 9881 8491 849
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6351 8561 3001 300
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne150132549549
długoterminowa60484848
krótkoterminowa9084501501
Pozostałe rezerwy0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
Zobowiązania długoterminowe11 76712 0744 3144 314
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek11 76712 0744 3144 314
Zobowiązania krótkoterminowe27 73624 87626 14926 149
Wobec jednostek powiązanych300609454454
Wobec pozostałych jednostek27 40824 20825 68125 681
Fundusze specjalne28591414
Rozliczenia międzyokresowe2 4642 5762 9182 918
Ujemna wartość firmy2 3652 4662 7702 770
Inne rozliczenia międzyokresowe99110148148
długoterminowe0000
krótkoterminowe99110148148
P a s y w a r a z e m81 51878 04652 64152 641
Wartość księgowa37 76636 53217 41117 411
Liczba akcji (w szt.)17 015 85517 015 85512 989 20212 989 202
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,222,151,341,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)17 015 85517 015 85512 989 20212 989 202
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,222,151,341,34
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
Należności warunkowe3 7065 6516 9886 988
Od jednostek powiązanych (z tytułu)3 7065 6516 9886 988
otrzymanych gwarancji i poręczeń3 7065 6516 9886 988
0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Zobowiązania warunkowe20202020
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)20202020
udzielonych gwarancji i poręczeń20202020
pozostałe0000
Inne (z tytułu)0000
0000
Pozycje pozabilansowe, razem3 7265 6717 0087 008
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:35 565128 78725 40099 457
od jednostek powiązanych20957442163
Przychody netto ze sprzedaży produktów34 467123 65524 20793 943
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 0985 1321 1935 514
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:32 135113 52520 88885 212
jednostkom powiązanym16442936139
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów30 974108 44919 76080 399
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 1615 0761 1284 813
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 43015 2624 51214 245
Koszty sprzedaży7892 8065502 212
Koszty ogólnego zarządu1 8516 5001 8995 511
Zysk (strata) ze sprzedaży7905 9562 0636 522
Pozostałe przychody operacyjne8381 7323661 511
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych62162109
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne2171 1113661 502
Pozostałe koszty operacyjne1787662731 235
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-2000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych104391-132739
Inne koszty operacyjne76375405496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4506 9222 1566 798
Przychody finansowe20889741 005
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:20871445
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji01921921
Aktualizacja wartości inwestycji003939
Inne0000
Koszty finansowe1821 2041621 386
Odsetki w tym:304906214894
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji003939
Inne-122298-91453
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 2885 8062 9686 417
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto1 2885 8062 9686 417
Podatek dochodowy53602447239
część bieżąca-3196421421
część odroczona5640626-182
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto1 2355 2042 5216 178
Zysk (strata) netto (zanualizowany)1 2355 2042 5216 178
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)17 015 85515 338 08312 989 20210 072 535
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,070,340,190,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)17 015 85515 338 08312 989 20210 072 535
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,070,340,190,61
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)36 53117 4118 2338 233
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych36 53117 4118 2338 233
Kapitał zakładowy na początek okresu10 2097 7934 7934 793
Zmiany kapitału zakładowego02 4163 0003 000
zwiększenia (z tytułu)02 4163 0003 000
emisji akcji (wydania udziałów)02 4163 0003 000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 20910 2097 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu22 3533 439375375
Zmiany kapitału zapasowego018 9133 0653 065
zwiększenia (z tytułu)019 8683 8593 859
emisji akcji powyżej wartości nominalnej013 69000
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
06 1783 8593 859
zmniejszenia (z tytułu)0955794794
pokrycia straty00794794
095500
Kapitał zapasowy na koniec okresu22 35322 3533 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu06 1783 0653 065
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu06 1783 8593 859
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych06 1783 8593 859
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)06 1783 8593 859
przeniesienie na kapitał zapasowy06 1783 8593 859
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00794794
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00794794
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)00794794
pokrycie straty zyskiem00794794
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto1 2355 2046 1786 178
zysk netto1 2355 2046 1786 178
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )37 76637 76617 41117 411
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)37 76637 76617 41117 411
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 2355 2042 5216 178
Korekty razem-3 548-14 1072 3961 465
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja1 5045 7181 1554 477
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-5-46733616
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)29789572752
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-624-621-801-754
Zmiana stanu rezerw-204-635861
Zmiana stanu zapasów-214-4 816-1 181310
Zmiana stanu należności918-8 35350122
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 326-5 9752 152-2 607
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych106-393104-812
Inne korekty0-3200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 313-8 9034 9177 643
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 5212 628785798
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 5212 627013
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:01785785
w jednostkach powiązanych01785785
zbycie aktywów finansowych01785785
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki6 27521 2813 3228 446
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 23021 2363 3227 076
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne454501 370
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 754-18 653-2 537-7 648
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy7 69334 3225497 070
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału015 15203 000
Kredyty i pożyczki7 69319 1705494 070
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki2 0296 5922 8676 942
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek1 0954 4782 0814 002
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego6371 2197142 188
Odsetki29789572752
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)5 66427 730-2 318128
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-40317462123
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-40317462123
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych5500
Środki pieniężne na początek okresu7251488625
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:322322148148
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
.