Ergis

Raporty bieżące

29 grudnia 2006, 20:51

Rejestracja zmiany statutu.

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany statutu.
Data: 29. 12. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 grudnia 2006 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie z dnia 18 grudnia 2006 roku o dokonaniu zmian w statucie Spółki poprzez: 1) wprowadzenie zmian do art. 20 ust. 2 pkt 4, 2) dodanie art. 7a, art. 16 ust. 4, art. 26 ust.5 ad 1. Dotychczasowe brzmienie art. 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki: "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki," Nowe brzmienie art. 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki: "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą," ad 2. Brzmienie dodanych artykułów: Artykuł 7A: 1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.----------------------------------------------- 2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: ------- 1) Liczbę emitowanych akcji, ---------------------------------------------------- 2) Cenę emisyjną akcji,------------------------------------------------------------ 3) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane,------------------- 4) Szczegółowe warunki przydziału akcji oraz -------------------------------- 5) Datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.-------------------------- 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego." art. 16 ust. 4: "Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru." art. 26 ust.5: "Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia." Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.