Ergis

Raporty bieżące

29 grudnia 2006, 20:58

Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Tytuł raportu: Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Data: 29. 12. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2006
Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu nr 27/2006 dotyczącego rejestracji zmian statutu informuje, że zaktualizowano oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, opublikowane w raporcie bieżącym nr 24/2006 w dniu 21 listopada 2006 roku. Zmiana dotyczy przyjęcia do stosowania zasady nr 43 w brzmieniu: Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym. Ponadto w ramach porządkowania zasad ładu korporacyjnego Spółka dodała komentarz do zasady nr 28 oraz uaktualniła komentarz do zasady nr 20. Aktualne oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawarto w załączniku. Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 pkt 4.
.