Ergis

Raporty okresowe

27 października 2006, 17:05

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2006

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q  3/2006
Data: 27. 10. 2006 r.
Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q  3/2006
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 22274 05723 79918 248
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 4724 6421 3971 144
Zysk (strata) brutto4 5183 4491 153850
Zysk (strata) netto3 9693 6571 013901
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 5902 726-1 682672
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 151-5 111-3 868-1 259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 3182 4465 697603
Przepływy pieniężne netto, razem5776114715
Aktywa, razem78 04648 69719 59212 433
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 51433 80710 4218 632
Zobowiązania długoterminowe12 0744 0843 0311 043
Zobowiązania krótkoterminowe24 87625 0336 2456 391
Kapitał własny36 53214 8909 1713 802
Kapitał zakładowy10 2107 7932 5631 990
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20217 015 85512 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,230,280,060,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,230,280,060,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,151,150,550,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,151,150,550,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-10-27Grzegorz KędzierskiPrezes Zarządu
2006-10-27Andrzej MielczarekCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
Aktywa trwałe38 33039 04127 32424 185
Wartości niematerialne i prawne, w tym:96110139154
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe37 79938 43026 95723 616
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe435501228415
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego435501228415
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe39 71652 60225 31724 512
Zapasy11 88213 1117 2816 099
Należności krótkoterminowe26 72222 54817 45117 952
Od jednostek powiązanych333766867
Od pozostałych jednostek26 68922 51116 78317 885
Inwestycje krótkoterminowe72516 421148125
Krótkoterminowe aktywa finansowe72516 421148125
w jednostkach powiązanych00039
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne72516 42114886
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe387522437336
A k t y w a r a z e m78 04691 64352 64148 697
PASYWA
Kapitał własny36 53234 87217 41114 890
Kapitał zakładowy10 21010 2107 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy22 35322 6573 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto3 9692 0056 1783 657
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 51456 77135 23033 807
Rezerwy na zobowiązania1 9882 1981 8491 791
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8561 8871 3001 460
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne132311549331
długoterminowa48584834
krótkoterminowa84253501297
Pozostałe rezerwy0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
Zobowiązania długoterminowe12 07410 7154 3144 084
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek12 07410 7154 3144 084
Zobowiązania krótkoterminowe24 87641 18026 14925 033
Wobec jednostek powiązanych609801454538
Wobec pozostałych jednostek24 20840 30825 68124 462
Fundusze specjalne59711433
Rozliczenia międzyokresowe2 5762 6782 9182 899
Ujemna wartość firmy2 4662 5672 7702 871
Inne rozliczenia międzyokresowe11011114828
długoterminowe0000
krótkoterminowe11011114828
P a s y w a r a z e m78 04691 64352 64148 697
Wartość księgowa36 53234 87217 41114 890
Liczba akcji (w szt.)17 015 85517 015 85512 989 20212 989 202
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,152,051,341,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)17 015 85517 015 85512 989 20212 989 202
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,152,051,341,15
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
Należności warunkowe5 6516 6416 9888 570
Od jednostek powiązanych (z tytułu)5 6516 6416 9888 570
otrzymanych gwarancji i poręczeń5 6516 6416 9888 570
0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Zobowiązania warunkowe20202020
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)20202020
udzielonych gwarancji i poręczeń20202020
0000
Inne (z tytułu)0000
0000
Pozycje pozabilansowe, razem5 6716 6617 0088 590
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-303 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-303 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:37 09993 22226 27574 057
od jednostek powiązanych11936546121
Przychody netto ze sprzedaży produktów35 83989 18824 72069 736
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 2604 0341 5554 321
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:32 61981 39021 34764 324
jednostkom powiązanym9326537103
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów31 36577 47519 99560 639
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 2543 9151 3523 685
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 48011 8324 9289 733
Koszty sprzedaży7442 0176241 662
Koszty ogólnego zarządu1 5004 6491 2433 612
Zysk (strata) ze sprzedaży2 2365 1663 0614 459
Pozostałe przychody operacyjne3038943741 145
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych27049
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne2768943701 136
Pozostałe koszty operacyjne296588406962
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0200
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych166287392871
Inne koszty operacyjne1302991491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 2435 4723 0294 642
Przychody finansowe237681431
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:53671431
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji1100
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne183000
Koszty finansowe2511 0222871 224
Odsetki w tym:215602231680
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne3642056544
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 2294 5182 7563 449
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto2 2294 5182 7563 449
Podatek dochodowy265549-176-208
część bieżąca23019900
część odroczona35350-176-208
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto1 9643 9692 9323 657
Zysk (strata) netto (zanualizowany)1 9643 9692 9323 657
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)17 015 85514 778 82612 989 20210 211 424
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,120,270,230,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)17 015 85514 778 82612 989 20210 211 424
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,120,270,230,36
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-303 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-313 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)34 87217 4118 2338 233
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych34 87217 4118 2338 233
Kapitał zakładowy na początek okresu10 2107 7934 7934 793
Zmiany kapitału zakładowego02 4173 0003 000
zwiększenia (z tytułu)02 4173 0003 000
emisji akcji (wydania udziałów)02 4173 0003 000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 21010 2107 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu22 6573 440375375
Zmiany kapitału zapasowego-30418 9133 0653 065
zwiększenia (z tytułu)019 8693 8593 859
emisji akcji powyżej wartości nominalnej013 69100
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
pozostałe06 1783 8593 859
zmniejszenia (z tytułu)304956794794
pokrycia straty00794794
koszty pozyskania kapitału z giełdy30495600
Kapitał zapasowy na koniec okresu22 35322 3533 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu06 1783 0653 065
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu06 1783 8593 859
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych06 1783 8593 859
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)06 1783 8593 859
przekazanie na fundusz zapasowy06 1783 8593 859
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00794794
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00794794
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)00794794
pokrycie straty zyskiem00794794
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto1 9643 9696 1783 657
zysk netto1 9643 9696 1783 657
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )36 53236 53217 41114 890
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)36 53236 53217 41114 890
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-303 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-303 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 9643 9692 9323 657
Korekty razem-10 740-10 559-1 500-931
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja1 7294 2141 1053 322
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-257-461-164-320
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)215598231680
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-2725147
Zmiana stanu rezerw-209140623
Zmiana stanu zapasów1 228-4 602-1 7531 491
Zmiana stanu należności-4 174-9 271-462-479
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-9 344-648-38-4 759
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych99-499-532-916
Inne korekty0-3200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-8 776-6 5901 4322 726
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy68107413
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych67106413
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:1100
w jednostkach powiązanych1100
zbycie aktywów finansowych1100
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki3 83115 2583 0905 124
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 83114 8881 7013 735
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne03701 3891 389
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 763-15 151-3 086-5 111
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 09630 6512 6826 521
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału-30415 15203 000
Kredyty i pożyczki2 40015 4992 6823 521
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki5 2538 3331 0554 075
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek4 8927 1414051 920
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1465944191 475
Odsetki215598231680
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 15722 3181 6272 446
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-15 696577-2761
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-15 696577-2761
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu16 42114811325
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:7257258686
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
.