Ergis

Raporty okresowe

25 września 2006, 17:47

Raport półroczny SA-P 2006

Tytuł raportu: Raport półroczny SA-P  2006
Data: 25. 09. 2006 r.
Numer raportu: Raport półroczny SA-P  2006
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2006półrocze / 2005półrocze / 2006półrocze / 2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 12347 78214 39011 710
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2291 613828395
Zysk (strata) brutto2 288692587170
Zysk (strata) netto2 005725514178
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 1861 294560317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 388-2 025-2 920-496
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 4758196 532201
Przepływy pieniężne netto, razem16 273884 17222
Aktywa, razem91 64345 12022 66511 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 77133 16214 0408 208
Zobowiązania długoterminowe10 7155 4852 6501 358
Zobowiązania krótkoterminowe41 18022 94810 1845 680
Kapitał własny34 87211 9588 6242 960
Kapitał zakładowy10 2107 7932 5251 929
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20217 015 85512 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,120,060,030,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,060,030,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,050,920,510,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,050,920,510,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, półroczne sprawozdanie finansowe według stanu na 30.06.2006 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki a także jej wynik finansowy. Ponadto oświadczamy, że półroczne sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim BDO Polska Sp. z o.o.. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeględu spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
PlikOpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
sprawozdanie Zarzadu za I polrocze 2006ok.pdfSprawozdanie Zarządu Eurofilms S.A. za I półrocze 2006 roku
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
wprow.do spr fin. I polrocze 2006.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego Eurofilms SA za okres I półrocza 2006 roku (01.01-30.06.2006)
BILANS
Notyw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
AKTYWA
Aktywa trwałe39 04127 32423 016
Wartości niematerialne i prawne, w tym:476129912625508110139168
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030138 43026 95722 676
Należności długoterminowe1497449312997511041833613957955000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe1012768211103930000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe866040713123665501228172
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego501228172
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe52 60225 31722 104
Zapasy166681361219604613 1117 2814 347
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795522 54817 45117 489
Od jednostek powiązanych3766844
Od pozostałych jednostek22 51116 78317 445
Inwestycje krótkoterminowe16 421148152
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718916 421148152
w jednostkach powiązanych0039
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 421148113
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395522437116
A k t y w a r a z e m91 64352 64145 120
PASYWA
Kapitał własny34 87217 41111 958
Kapitał zakładowy6457729325037210 2107 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)92985731349837000
Kapitał zapasowy2508138991654022 6573 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000000
Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248000
Zysk (strata) z lat ubiegłych000
Zysk (strata) netto2 0056 178725
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 77135 23033 162
Rezerwy na zobowiązania9430189156197542 1981 8491 729
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8871 3001 393
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne311549336
długoterminowa584834
krótkoterminowa253501302
Pozostałe rezerwy000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
Zobowiązania długoterminowe29345941348395010 7154 3145 485
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek10 7154 3145 485
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377641 18026 14922 947
Wobec jednostek powiązanych801454452
Wobec pozostałych jednostek40 30825 68122 445
Fundusze specjalne711450
Rozliczenia międzyokresowe215961575430622 6782 9183 001
Ujemna wartość firmy2 5672 7702 972
Inne rozliczenia międzyokresowe11114829
długoterminowe000
krótkoterminowe11114829
P a s y w a r a z e m91 64352 64145 120
Wartość księgowa34 87217 41111 958
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20212 989 202
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11452625160508452,051,340,92
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20212 989 202
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11452625160508452,051,340,92
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Należności warunkowe778230219771216 6416 98817 765
Od jednostek powiązanych (z tytułu)6 6416 98817 765
otrzymanych gwarancji i poręczeń6 6416 98817 765
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Zobowiązania warunkowe77823021977121202020
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)202020
udzielonych gwarancji i poręczeń202020
000
Inne (z tytułu)000
000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m6 6617 00817 785
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:56 12347 782
od jednostek powiązanych24675
Przychody netto ze sprzedaży produktów9881022946559953 35045 016
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów725865090041002 7732 766
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:48 77042 978
jednostkom powiązanym17266
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406446 11040 645
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 6602 333
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży7 3534 804
Koszty sprzedaży455729164140641 2731 037
Koszty ogólnego zarządu455729164140643 1492 369
Zysk (strata) ze sprzedaży2 9311 398
Pozostałe przychody operacyjne617771
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych04
Dotacje00
Inne przychody operacyjne69397821712728617767
Pozostałe koszty operacyjne319556
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych290
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0480
Inne koszty operacyjne14566387414604429076
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2291 613
Przychody finansowe1172472490394291316
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:1316
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji14810183798484600
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne00
Koszty finansowe137680768697064954937
Odsetki w tym:386448
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji14810183798484600
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne568489
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 288692
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne74325521254021900
Straty nadzwyczajne13583472985231100
Zysk (strata) brutto2 288692
Podatek dochodowy3132481708979283-33
część bieżąca-320
część odroczona315-33
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności11263269443496200
Zysk (strata) netto2 005725
Zysk (strata) netto (zanualizowany)2 005725
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 660 3118 822 535
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)16351627110022890,150,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 660 3118 822 535
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)16351627110022890,150,08
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Kapitał własny na początek okresu (BO)17 4118 2338 233
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 4118 2338 233
Kapitał zakładowy na początek okresu7 7934 7934 793
Zmiany kapitału zakładowego2 4173 0003 000
zwiększenia (z tytułu)2 4173 0003 000
emisji akcji (wydania udziałów)2 4173 0003 000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 2107 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu3 440375375
Zmiany kapitału zapasowego19 2173 0653 065
zwiększenia (z tytułu)19 8693 8593 859
emisji akcji powyżej wartości nominalnej13 69100
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
- inny (z podziału zysku)6 1783 8593 859
zmniejszenia (z tytułu)652794794
pokrycia straty0794794
koszt pozyskania kapitału z giełdy65200
Kapitał zapasowy na koniec okresu22 6573 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 1783 0653 065
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 1783 8593 859
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6 1783 8593 859
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)6 1783 8593 859
praeniesienie na kqpitał zapasowy6 1783 8593 859
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0794794
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0794794
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
000
zmniejszenia (z tytułu)0794794
pokrycie straty zyskiem0794794
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto2 0056 178725
zysk netto2 0056 178725
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )34 87217 41111 958
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)34 87217 41111 958
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 005725
Korekty razem181569
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja2 4852 217
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-204-155
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)383448
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej29-4
Zmiana stanu rezerw349-59
Zmiana stanu zapasów-5 8303 244
Zmiana stanu należności-5 097-17
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 696-4 721
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-598-384
Inne korekty-320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 1861 294
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy399
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych399
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki11 4272 034
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 4272 034
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-11 388-2 025
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy28 9263 840
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału15 4553 000
Kredyty i pożyczki13 471840
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki3 4513 021
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek2 6201 515
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego4481 058
Odsetki383448
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)25 475819
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)16 27388
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:16 27388
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych10
Środki pieniężne na początek okresu14825
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:16 421113
o ograniczonej możliwości dysponowania16 1070
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
koszty zakończonych prac rozwojowych000
wartość firmy000
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:110139168
oprogramowanie komputerowe110139168
inne wartości niematerialne i prawne000
zaliczki na wartości niematerialne i prawne000
Wartości niematerialne i prawne, razem110139168
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0030530500305
zwiększenia (z tytułu)0077007
zakup0077007
zmniejszenia (z tytułu)0000000
0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0031231200312
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0016616600166
amortyzacja za okres (z tytułu)0036360036
amortyzacja bieżąca0036360036
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0020220200202
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0011011000110
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
własne110139168
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
000
Wartości niematerialne i prawne, razem110139168
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
środki trwałe, w tym:36 40722 15322 518
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)9991 052560
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej10 9857 2746 796
urządzenia techniczne i maszyny23 11913 02014 490
środki transportu937430282
inne środki trwałe367377390
środki trwałe w budowie1 5963 434158
zaliczki na środki trwałe w budowie4271 3700
Rzeczowe aktywa trwałe, razem38 43026 95722 676
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu1 1488 68726 00077676437 375
zwiększenia (z tytułu)04 06411 9726875916 782
zakup04 06411 9726875916 782
zmniejszenia (z tytułu)020311561208
sprzedaż00301561187
likwidacja02000020
inne001001
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 14812 73137 9411 30782253 949
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu961 41412 98034638615 222
amortyzacja za okres (z tytułu)533321 84224692 320
amortyzacja bieżąca533401 858127692 447
sprzedaż, likwidacja i darowizny środków trwałych i inne zmniejszenia0-8-16-1030-127
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1491 74614 82237045517 542
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu99910 98523 11993736736 407
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
własne33 26020 68018 762
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:3 1471 4733 756
- inwestycje w obcych środkach trwałych889676707
- środki trwałe w leasingu finansowym2 2587973 049
- w tym leasing samochodów osobowych597241120
Środki trwałe bilansowe, razem36 40722 15322 518
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:324329333
000
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem324329333
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
należności od jednostek powiązanych, w tym:000
od jednostek zależnych (z tytułu)000
000
od jednostek współzależnych (z tytułu)000
000
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)000
000
od znaczącego inwestora (z tytułu)000
000
od jednostki dominującej (z tytułu)000
000
od pozostałych jednostek (z tytułu)000
000
Należności długoterminowe netto000
odpisy aktualizujące wartość należności000
Należności długoterminowe brutto000
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
półrocze/ 20062005półrocze /2005
Stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu000
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiej000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)000
b1. w walucie000
po przeliczeniu na tys. zł000
-000
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Należności długoterminowe, razemw tys. 000
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
półrocze/ 20062005półrocze/ 2005
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
- dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
Długoterminowe aktywa finansowe, razem000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
0000,000,000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
00000000000000000
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
0000,000,0000
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiej000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-000
pozostałe waluty w tys. zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem000
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ...000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ...000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ...000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem000
Wartość na początek okresu, razem000
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem000
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-000
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Udzielone pożyczki długoterminowe, razemw tys. 000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
000
Inne inwestycje długoterminowe, razem000
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
000
po przeliczeniu na tys. zł000
000
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Inne inwestycje długoterminowe, razemw tys. 000
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:228114114
odniesionych na wynik finansowy228114114
z tytułu przejściowej nadwyżki ujemnych różnic kursowych132424
z tytułu rezerwy na usługi finansowe (poręczenia)100
z tytułu rezerwy na koszty okresu2766
z tytułu rezerwy na opłatę produktową022
z tytułu rezerwy na premie i niewypłacone wynagrodzenia1505959
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne955
z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy281818
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia41912769
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)41912769
przejściowej nadwyżki ujemnych różnic kursowych31600
rezerwy na usługi finansowe (poręczenia)000
rezerwy na koszty okresu6220
rezerwy na opłatę produktową300
rezerwy na premie i niewypłacone wynagrodzenia929162
rezerwy na odprawy emerytalne241
rezerwy na niewykorzystane urlopy0106
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia1461311
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1461311
przejściowej nadwyżki ujemnych różnic kursowych0116
rezerwy na usługi finansowe (poręczenia)000
rezerwy na koszty okresu1603
rezerwy na opłatę produktową022
rezerwy na premie i niewypłacone wynagrodzenia12600
rezerwy na odprawy emerytalne000
rezerwy na niewykorzystane urlopy400
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:501228172
odniesionych na wynik finansowy501228172
z tytułu przejściowej nadwyżki ujemnych różnic kursowych3291318
rezerwy na usługi finansowe (poręczenia)100
rezerwy na koszty okresu17283
rezerwy na opłatę produktową300
rezerwy na premie i niewypłacone wynagrodzenia116150121
rezerwy na odprawy emerytalne 1196
rezerwy na niewykorzystane urlopy242824
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:000
000
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:000
000
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem000
ZAPASYw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
materiały8 9624 1181 997
półprodukty i produkty w toku000
produkty gotowe2 8092 0681 701
towary1 3401 095649
zaliczki na dostawy000
Zapasy, razem13 1117 2814 347
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
od jednostek powiązanych3766844
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:373244
do 12 miesięcy373244
powyżej 12 miesięcy000
inne06360
dochodzone na drodze sądowej000
należności od pozostałych jednostek22 51116 78317 445
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:22 26416 14517 216
do 12 miesięcy22 26416 14517 216
powyżej 12 miesięcy000
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń16951619
inne78122210
dochodzone na drodze sądowej000
Należności krótkoterminowe netto, razem22 54817 45117 489
odpisy aktualizujące wartość należności1 3171 5121 916
Należności krótkoterminowe brutto, razem23 86518 96319 405
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
z tytułu dostaw i usług, w tym:343219
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej343219
inne, w tym:363625
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych363625
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
dochodzone na drodze sądowej, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem3766844
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem3766844
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan na początek okresu1 5121 7711 771
zwiększenia (z tytułu)93793260
należności z tytułu dostaw i usług (utworzenie)93793260
zmniejszenia (z tytułu)2881 052115
należności z tytułu dostaw i usług - wykorzystania8562332
należności z tytułu dostaw i usług - rozwiązania20342983
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu1 3171 5121 916
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 18 53215 33716 961
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 5 3333 6262 444
b1. jednostka / waluta w tys. EUR1 281896561
po przeliczeniu na tys. zł5 1813 4582 264
b2. jednostka/walutaw tys. GBP263030
pozostałe waluty w tys. złw tys. 152168180
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 23 86518 96319 405
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
do 1 miesiąca12 2388 3207 923
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy7 2104 4795 269
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy000
powyżej 6 miesięcy do 1 roku000
powyżej 1 roku000
należności przeterminowane2 8743 4524 457
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)22 32216 25117 649
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług2174389
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)22 30116 17717 260
Z normalnym tokiem sprzedaży Spółki wiążą się należności z przedziału a i b.
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIEw tys.
półrocze/20062005półrocze / 2005
do 1 miesiąca2 5272 7403 186
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy300527627
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy29117153
powyżej 6 miesięcy do 1 roku012234
powyżej 1 roku1856257
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)2 8743 4524 457
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane2174389
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)2 8533 3784 068
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
NALEZNOSCI SPORNE I PRZETERMINOWANE nota 55.pdfNależności sporne i przeterminowane Eurofilms SA - nota 55
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w jednostkach zależnych0039
udziały lub akcje0039
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 421148113
środki pieniężne w kasie i na rachunkach314148113
inne środki pieniężne16 10700
inne aktywa pieniężne000
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem16 421148152
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 000
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1)000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) udziały000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ...000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem000
Wartość na początek okresu, razem03939
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem000
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-000
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 000
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 16 1532281
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 26812632
b1. jednostka / walutaw tys. EUR66338
po przeliczeniu na tys. zł26812632
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 16 421148113
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
000
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem000
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 000
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:522437116
koszty ubezpieczeń791823
remonty rozliczane w czasie 33031826
usługi rozliczane w czasie2305
prenumerata, czynsze, wieczyste użytkowanie gruntów2259
koszty pozyskania kapitału z giełdy0940
ZFŚS36026
koszty finansowe1500
uczestnictwo w targach1400
pozostałe3227
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem522437116
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Nie dotyczy.
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Aakcje zwykłebrakbrak860516przekształcenie przeds. państwowego w SA01.01.199601.01.1996
B1akcje zwykłebrakbrak5 6843 411udziały przejmowanej spółki Eurofilms Sp. z o.o.12.08.200401.01.2004
B2akcje zwykłebrakbrak1 445867udziały przejmowanej spółki PPH Delpak Sp. z o.o.12.08.200401.01.2004
Cakcje zwykłebrakbrak5 0003 000gotówka06.200501.01.2005
Dakcje zwykłebrakbrak4 0272 416publiczna emisja30.06.200601.01.2006
Liczba akcji, razem17 016
Kapitał zakładowy, razem10 210
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,60
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2006 roku wynosi 10.210 tys. zł i dzieli się 17.016 tys. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda.Cena emisyjna akcji, które podlegały publicznej emisji wynosiła 4 zł.Główni akcjonariusze Eurofilms SA to:Ergis SA - liczba akcji: 8.962 tys., wartość akcji: 5.377 tys. zł; udział procentowy w kapitale zakładowym i zarządzaniu: 52,67%,Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (Fundusz)- liczba akcji: 2.098 tys., wartość akcji: 1.259 tys. zł, udział w kapitale zakładowym i zarządzaniu: 12,33%,OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - liczba akcji: 932 tys., wartość akcji: 559 tys. zł, udział w kapitale zakładowym i zarządzaniu: 5,48%
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
000
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
000
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej13 04000
utworzony ustawowo000
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość000
z dopłat akcjonariuszy / wspólników000
inny (wg rodzaju)9 6173 4403 440
z zysku9 2423 0653 065
z przeszacowania środków trwałych375375375
Kapitał zapasowy, razem22 6573 4403 440
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
z tytułu aktualizacji środków trwałych000
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym000
z wyceny instrumentów zabezpieczających000
z tytułu podatku odroczonego000
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych000
inny (wg rodzaju)000
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem000
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem000
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
000
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem000
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 3001 3671 367
odniesionej na wynik finansowy1 3001 3671 367
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia82553113
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)82553113
RMK82553113
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia23812087
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)23812087
dodatnie niezrealizowane różnice kursowe755983
różnice z tytułu leasingu finansowego114610
inne4904
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 8871 3001 393
odniesionej na wynik finansowy1 8871 3001 393
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu482727
rezerwa na odprawę emerytalną482727
zwiększenia (z tytułu)10217
odprawy emerytalne10217
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu584834
rezerwa na odprawę emerytalną584834
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu501393393
niewykorzystane urlopy1469393
rezerwa na premie355300300
zwiększenia (z tytułu)252452208
niewykorzystane urlopy1279831
rezerwa na premie125354177
wykorzystanie (z tytułu)500300300
niewykorzystane urlopy14500
rezerwa na premie355300300
rozwiązanie (z tytułu)0440
urlopy0440
rezerwa na premie000
stan na koniec okresu253501301
niewykorzystane urlopy128147124
rezerwa na premie125354177
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wobec jednostek zależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek10 7154 3145 485
kredyty i pożyczki6 4400600
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego1 3425800
inne (wg rodzaju)2 9333 7344 885
zobowiązania z tytułu inwestycji2 9333 7344 885
Zobowiązania długoterminowe, razem10 7154 3145 485
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
powyżej 1 roku do 3 lat5 8605 5237 177
powyżej 3 do 5 lat2 3191 9821 383
powyżej 5 lat7 0489271 324
Zobowiązania długoterminowe, razem15 2278 4329 884
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 7 782580600
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 2 9333 7344 885
b1. jednostka / walutaw tys. EUR7259671 209
po przeliczeniu na tys. zł2 9333 7344 885
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 10 7154 3145 485
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Bank Handlowy w Warszawie SAWarszawa6 440w tys.6 440w tys.Wibor 1m +marża31.03.2010hipoteka kaucyjna, zastaw na linii technologicznej
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
0000000
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wobec jednostek zależnych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych402521
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:402521
do 12 miesięcy402521
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej761429432
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:761429432
do 12 miesięcy761429432
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek40 37925 69522 495
kredyty i pożyczki, w tym:15 54411 1269 783
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:5072571 073
z tytułu leasingu finansowego:5072571 073
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 4979 2717 859
do 12 miesięcy18 4979 2717 859
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń1 4549791 363
z tytułu wynagrodzeń250227355
inne (wg tytułów)4 0563 8212 012
pozostałe4 0563 8212 012
fundusze specjalne (wg tytułów)711450
Zobowiązania krótkoterminowe, razem41 18026 14922 948
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. 20 89115 9849 643
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 20 28910 16513 305
b1. jednostka / walutaw tys. EUR4 5742 6333 293
po przeliczeniu na tys. zł18 49310 16113 305
b2. jednostka / walutaw tys. GBP010
po przeliczeniu na tys. zł040
b3. jednostka / walutaw tys. USD56000
po przeliczeniu na tys. zł1 78200
pozostałe waluty w tys. złw tys. 1400
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 41 18026 14922 948
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Bank Handlowy w Warszawie SAWarszawa7 850w tys.7 129w tys.1M Wibor +marża24.09.2006cesja wierzytelności istniejących i przyszłych, zastaw na linii technologicznej
Bank Handlowy w Warszawie SAWarszawa3 650w tys.600w tys.1M Wibor +marża29.12.2006zastaw na linii technologicznej, cesja wierzytelności istniejących i przyszłych, poręczenie Ergis SA
Bank Handlowy w Warszawie SAWarszawa2 400w tys.2 400w tys.1M Wibor + marża31.03.2010zastaw na linii technologicznej, hipoteka kaucyjna
Bank Millennium SAWarszawa1 000w tys.1 000w tys.1M Wibor +marża09.01.2007przewłaszczenie linii technologicznej, przewłaszczenie zapasów
Bank Przemysłowo Hnadlowy SAKraków5 000w tys.4 415w tys.1 M Wibor +marża30.03.2007zastaw rejestrowy na linii technologicznej, zastaw rejestrowy na zapasach
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
000000
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan na początek okresu2 7703 2123 212
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)203442240
odpis ujemnej wartości firmy203442240
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu2 5672 7702 972
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów11114829
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)11114829
koszty operacyjne badanego okresu332719
rezerwa na opłatę produktową14010
rezrwa na koszty usług obcych571140
rezerwa na koszty finansowe770
rozliczenia międzyokresowe przychodów000
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)000
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem11114829
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Wartość księgowa oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona poprzez podzielenie kapitału własnego przez liczbę wyemitowanych akcji.
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:6 6416 98817 765
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej6 6416 98817 765
pozostałe (z tytułu)000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem6 6416 98817 765
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
półrocze / 20062005półrocze / 2005
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:000
na rzecz jednostek zależnych000
na rzecz jednostek współzależnych000
na rzecz jednostek stowarzyszonych000
na rzecz znaczącego inwestora000
na rzecz jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)000
000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
000
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem000
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
Produkcja folii stretch PE50 80442 370
w tym: od jednostek powiązanych8372
produkcja folii PVC2 3382 624
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż usług20822
w tym: od jednostek powiązanych1620
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem53 35045 016
w tym: od jednostek powiązanych24572
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
kraj38 69536 050
w tym: od jednostek powiązanych24572
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport14 6558 966
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem53 35045 016
w tym: od jednostek powiązanych24572
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
sprzedaż towarów2 6522 724
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż materiałów12142
w tym: od jednostek powiązanych13
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem2 7732 766
w tym: od jednostek powiązanych13
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
kraj2 7182 752
w tym: od jednostek powiązanych13
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport5514
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem2 7732 766
w tym: od jednostek powiązanych13
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
amortyzacja2 4852 217
zużycie materiałów i energii42 98235 850
usługi obce3 2652 766
podatki i opłaty159129
wynagrodzenia2 4341 996
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia581426
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)226165
Koszty według rodzaju, razem52 13243 549
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych1188-808
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)412306
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)1 2731 037
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)3 1492 369
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów46 11040 645
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
rozwiązane rezerwy (z tytułu)203276
rozwiązane odpisy aktualizujące nalezności127276
rozwiązane inne odpisy aktualizujące20
rozwiązane inne rezerwy740
pozostałe, w tym:414490
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych05
Inne przychody operacyjne, razem617771
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
utworzone rezerwy (z tytułu)121480
utworzone odpisy aktualizujące należności86465
utworzone inne odpisy aktualizujące3515
pozostałe, w tym:
inne koszty16976
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych290
Inne koszty operacyjne, razem319556
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki1316
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek1316
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem1316
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:00
Inne przychody finansowe, razem00
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
od kredytów i pożyczek347385
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek347385
pozostałe odsetki3963
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek3963
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem386448
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
ujemne różnice kursowe, w tym:530374
zrealizowane-202290
niezrealizowane73284
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:38115
koszty poręczeń33115
inne50
Inne koszty finansowe, razem568489
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Nie dotyczy.
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
Zysk (strata) brutto2 288692
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-2 288-692
trwałe różnice korygujące koszty1 019875
przejściowe różnice korygujące koszty-9401 269
trwąłe różnice korygujące przychody-208-240
przejściowe różnice korygujące przychody-1 154-2 108
inne - odliczenia straty za lata ubiegłe-1 005-488
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym00
Podatek dochodowy według stawki 19%00
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
6. Podatek dochodowy nadpłacony za 2005 rok z tytułu złożonej po zatwierdzeniu SF korekty deklaracji CIT-8-320
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRATw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych315-33
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem315-33
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
półrocze / 2006półrocze / 2005
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Zysk za 2005 rok w wysokości 6.178 tys. zł został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego.
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Nie dotyczy.
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
półrocze/ 2006półrocze/ 2005
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
dodatkowe noty objasniajace I polrocze 2006.pdfDodatkowe noty objaśniające do półrocznego sprawozdania finansowego Eurofilms SA (01.01-30.06.2006)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-09-25Grzegorz KędzierskiPrezes Zarządu
2006-09-25Andrzej MielczarekCzłonek Zarządu
.