Ergis

Raporty okresowe

02 sierpnia 2006, 23:05

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2006

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q  2/2006
Data: 02. 08. 2006 r.
Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q  2/2006
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 12347 78214 39011 710
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2291 613828395
Zysk (strata) brutto2 288692587170
Zysk (strata) netto2 005725514178
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 1861 294560317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 388-2 025-2 920-496
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 4758196 532201
Przepływy pieniężne netto, razem16 273884 17222
Aktywa, razem91 64345 12022 66511 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 77133 16214 0408 208
Zobowiązania długoterminowe10 7156002 650148
Zobowiązania krótkoterminowe41 18027 83210 1846 889
Kapitał własny34 87211 9588 6242 960
Kapitał zakładowy10 2107 7932 5251 929
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20217 015 85512 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,120,060,030,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,060,030,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,051,340,510,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,051,340,510,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-08-02Grzegorz KędzierskiPrezes Zarządu
2006-08-02Andrzej MielczarekCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
Aktywa trwałe39 04135 16027 32423 016
Wartości niematerialne i prawne, w tym:110125139168
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe38 43034 58226 95722 676
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe501453228172
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego501453228172
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe52 60223 02625 31722 104
Zapasy13 1116 1967 2814 347
Należności krótkoterminowe22 54815 91617 45117 489
Od jednostek powiązanych373366844
Od pozostałych jednostek22 51115 88316 78317 445
Inwestycje krótkoterminowe16 421177148152
Krótkoterminowe aktywa finansowe16 421177148152
w jednostkach powiązanych00039
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 421177148113
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe522737437116
A k t y w a r a z e m91 64358 18652 64145 120
PASYWA
Kapitał własny34 87218 30217 41111 958
Kapitał zakładowy10 2107 7937 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy22 6579 6183 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto2 0058916 178725
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 77139 88435 23033 162
Rezerwy na zobowiązania2 1981 5171 8491 729
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8871 2291 3001 393
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne311214549336
długoterminowa58484834
krótkoterminowa253166501302
Pozostałe rezerwy07400
długoterminowe0000
krótkoterminowe07400
Zobowiązania długoterminowe10 7155 6924 3145 485
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek10 7155 6924 3145 485
Zobowiązania krótkoterminowe41 18029 94626 14922 947
Wobec jednostek powiązanych801418454452
Wobec pozostałych jednostek40 30829 49625 68122 495
Fundusze specjalne71321450
Rozliczenia międzyokresowe2 6782 7292 9183 001
Ujemna wartość firmy2 5672 6682 7702 972
Inne rozliczenia międzyokresowe1116114829
długoterminowe0000
krótkoterminowe1116114829
P a s y w a r a z e m91 64358 18652 64145 120
Wartość księgowa34 87218 30217 41111 958
Liczba akcji (w szt.)17 01612 98912 98912 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,051,411,340,92
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
Należności warunkowe6 6416 988
Od jednostek powiązanych (z tytułu)6 6416 988
otrzymanych gwarancji i poręczeń6 6416 988
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Zobowiązania warunkowe2020
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)2020
udzielonych gwarancji i poręczeń2020
00
Inne (z tytułu)0
0
Pozycje pozabilansowe, razem6 6617 008
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-302 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:31 76756 12324 18547 782
od jednostek powiązanych0000
Przychody netto ze sprzedaży produktów30 29353 35022 68145 016
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 4742 7731 5042 766
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:27 35948 77021 15942 978
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów25 75946 11019 85740 645
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 6002 6601 3022 333
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 4087 3533 0264 804
Koszty sprzedaży6931 2735021 037
Koszty ogólnego zarządu1 6733 1491 3442 369
Zysk (strata) ze sprzedaży2 0422 9311 1801 398
Pozostałe przychody operacyjne409617125771
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0004
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne409617125767
Pozostałe koszty operacyjne219319180556
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych02900
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00113480
Inne koszty operacyjne2192906776
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 2323 2291 1251 613
Przychody finansowe313916
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:313916
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne0000
Koszty finansowe5439541 122937
Odsetki w tym:212386197448
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne331568925489
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 6922 28812692
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto1 6922 28812692
Podatek dochodowy578283-33-33
część bieżąca-32-3200
część odroczona610315-33-33
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto1 1142 00545725
Zysk (strata) netto (zanualizowany)1 1142 00545725
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 33113 6609 6568 822
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,080,150,000,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-312 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)18 30217 4118 2338 233
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 30217 4118 2338 233
Kapitał zakładowy na początek okresu7 7937 7934 7934 793
Zmiany kapitału zakładowego2 4172 4173 0003 000
zwiększenia (z tytułu)2 4172 4173 0003 000
emisji akcji (wydania udziałów)2 4172 4173 0003 000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 21010 2107 7937 793
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu9 6183 440375375
Zmiany kapitału zapasowego13 03919 2173 0653 065
zwiększenia (z tytułu)13 69119 8693 8593 859
emisji akcji powyżej wartości nominalnej13 69113 69100
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
inny (z podziału zysku)06 1783 8593 859
zmniejszenia (z tytułu)652652794794
pokrycia straty00794794
koszt pozyskania kapitału z giełdy65265200
Kapitał zapasowy na koniec okresu22 65722 6573 4403 440
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu06 1783 0653 065
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu06 1783 8593 859
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych06 1783 8593 859
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)06 1783 8593 859
przekazanie na fundusz zapasowy06 1783 8593 859
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00794794
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)00794794
pokrycie straty zyskiem00794794
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto1 1142 0056 178725
zysk netto1 1142 0056 178725
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )34 87234 87217 41111 958
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)34 87234 87217 41111 958
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-302 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 1142 00545725
Korekty razem-2 258181726569
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja1 2792 4851 1282 217
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0-2040-155
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)209383197448
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej029-5-4
Zmiana stanu rezerw681349117-59
Zmiana stanu zapasów-6 915-5 8304303 244
Zmiana stanu należności-6 632-5 0971 594-17
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów9 0378 696-2 582-4 721
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych115-598-153-384
Inne korekty-32-3200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 1442 1867711 294
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy03949
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych03949
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki8 45811 4276642 034
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 45811 4276642 034
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-8 458-11 388-660-2 025
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy25 92728 9268403 840
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału15 45615 45503 000
Kredyty i pożyczki10 47113 471840840
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki813 4511 1243 021
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek-2952 6203391 515
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1674485881 058
Odsetki209383197448
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)25 84625 475-284819
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)16 24416 273-17388
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:16 24416 273-17388
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0100
Środki pieniężne na początek okresu17714828625
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:16 42116 421113113
o ograniczonej możliwości dysponowania16 10716 10700
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
.