Ergis

Raporty bieżące

01 sierpnia 2006, 07:58

Program Opcji Menedżerskich

Tytuł raportu: Program Opcji Menedżerskich
Data: 01. 08. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2006
Podstawa prawna
W nawiązaniu do opisanego w Prospekcie Emisyjnym Programu Opcji Menedżerskich przeznaczonych dla członków Zarządu i kadry kierowniczej, Zarząd Spółki Eurofilms S.A. informuje, iż w związku ze znacznie dłuższym niż wstępnie zakładano okresem zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, upłynął ustawowy trzymiesięczny termin do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie rejestracji kapitału docelowego, na podstawie którego miały zostać wyemitowane akcje w ramach Programu Opcji Menedżerskich przeznaczonych do członków Zarządu i kadry kierowniczej. Program Opcji Menedżerskich zatwierdzony został Uchwałami nr 19/ZWZA/2006 i 20/ZWZA/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 lutego 2006 r., a dokonanie zmiany Statutu w celu umożliwienia realizacji Programu miało mieć miejsce niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółki o akcje serii D. Zarząd zamierza podjąć niezbędne kroki w celu doprowadzenia do realizacji Programu Opcji Menedżerskich na takich samych warunkach jak określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w związku z Programem w dniu 14 lutego 2006 r. Ustawa o ofercie publicznej Art. 56 ust. 1 pkt.1
.