Ergis

Raporty bieżące

20 lipca 2006, 18:39

Wyznaczenie daty pierwszego notowania akcji serii D

Tytuł raportu: Wyznaczenie daty pierwszego notowania akcji serii D
Data: 20. 07. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2006 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą nr 246/2006 wyznaczył dzień 24 lipca 2006 r. ostatnim dniem notowań 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEUFLM00025". Ponadto w dniu 19 lipca 2006 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą nr 247/2006 postanowił wprowadzić z dniem 25 lipca 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania w dniu 25 lipca 2006 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji spółki EUROFILMS S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEUFLM00017". W nawiązaniu do powyższego, Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2006 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie planowanej rejestracji 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EUROFILMS S.A. Zgodnie z treścią komunikatu w dniu 25 lipca 2006 roku pod kodem PLEUFLM00017 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zostanie zarejestrowanych 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 zł każda. Wyżej wymienione akcje powstałe po zamianie praw do akcji zostaną zarejestrowane zgodnie ze stanami kont PDA (kod PDA: PLEUFLM00025). Podstawa prawna: RMF GPW § 34 ust. 1 pkt 4
.