Ergis

Raporty bieżące

07 lipca 2006, 19:54

Zawarcie znaczącej umowy (EUROFILMS SA - SABIC Sales Europe B. V.)

Tytuł raportu: Zawarcie znaczącej umowy (EUROFILMS SA - SABIC Sales Europe B. V.)
Data: 07. 07. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 07.07.2006 roku, złożono zamówienie do SABIC Sales Europe B. V. z siedzibą w Sittard (Holandia) na dostawę surowca podstawowego LLDPE. Zamówienie zostało złożone w związku z zawartą w dniu 30 grudnia 2005 roku umową ramową, która określa procedurę realizacji zamówień na rok 2006, limity zakupów oraz warunki płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie wyżej wymienionej umowy, o której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym, realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość obrotów handlowych Spółki z SABIC Sales Europe B. V. od 01.01.2006 do 07.07.2006 wyniosła: 28.310 tys. zł. Umowa nie przewiduje kar umownych przekraczających 10% jej wartości. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych EUROFILMS SA. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.