Ergis

Raporty bieżące

07 lipca 2006, 20:21

Zawarcie znaczącej umowy (EUROFILMS SA - ExxonMobil Chemical)

Tytuł raportu: Zawarcie znaczącej umowy (EUROFILMS SA - ExxonMobil Chemical)
Data: 07. 07. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 07.07.2006 roku złożono zamówienie do ExxonMobil Chemical Belgium z siedzibą w Antwerpii, Belgia na dostawę surowca podstawowego LLDPE. Zamówienie zostało złożone w związku z zawartą w dniu 21 lutego 2006 roku umową ramową, która określa procedurę realizacji zamówień na rok 2006, limity zakupów oraz warunki płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie wyżej wymienionej umowy, o której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym, realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość obrotów handlowych Spółki z ExxonMobil Chemical od 01.01.2006 do 07.07.2006 wyniosła: 12.255 tys. zł. Umowa nie przewiduje kar umownych przekraczających 10% jej wartości. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych EUROFILMS SA. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.