Ergis

Raporty bieżące

04 lipca 2006, 18:51

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji Spółki.

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji Spółki.
Data: 04. 07. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. przekazuje do wiadomości, że w dniu 03.07.2006 roku, powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego EUROFILMS SA w związku z emisją 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z datą 30.06.2006 roku. Wysokość kapitału zakładowego po dokonaniu podwyższenia wynosi 10.209.513,00 zł i dzieli się na 17.015.855 akcji o wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym: 1) 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 5.684.517 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, 3) 1.444.685 akcji zwykłych na okaziciela serii B2, 4) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5) 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 17.015.855 głosów. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ERGIS SA pozostał spółką dominującą, posiadającą 8.962.549 akcji, które stanowią 52,67% kapitału zakładowego Spółki i 52,67% ogólnej liczby głosów EUROFILMS SA. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.9
.