Ergis

Raporty bieżące

20 czerwca 2006, 17:37

Korekta raportu dotyczącego przydziału akcji EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Korekta raportu dotyczącego przydziału akcji EUROFILMS SA
Data: 20. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. niniejszym koryguje dane dotyczące kosztów emisji, które zawarto w raporcie bieżącym nr 9/2006 z dnia 14.06.2006 roku. W wyżej wymienionym raporcie podano wysokość kosztów, które Spółka poniosła do dnia sporządzenia tego raportu, pomijając pozostałe nie uiszczone koszty związane z emisją akcji EUROFILMS S.A. Przed korektą: 12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji wynoszą: 582.452,44 zł, z czego: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 221.093,84 zł, b. koszty wynagrodzenia subemitentów:0 zł, c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 196.438,80 zł, d. koszty promocji oferty: 164.919,80 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D: 0,14 zł. Po korekcie: 12. Łączne koszty emisji wynoszą: 933.319,71 zł, z czego: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 268.971,71 zł, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 470.047,20 zł, d. koszty promocji oferty: 194.300,80 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D wynosi 0,23 zł. Podstawa prawna: RMF GPW §33 ust. 1
.