Ergis

Raporty bieżące

14 czerwca 2006, 17:08

Przydział akcji EUROFILMS S.A – uzupełnienie informacji

Tytuł raportu: Przydział akcji EUROFILMS S.A – uzupełnienie informacji
Data: 14. 06. 2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2006
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2006 z dnia 6 czerwca br., przedstawia szczegółowe informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 31-05-2006 i 02-06-2006r. 2. Data przydziału akcji: 06-06-2006r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: 4.026.653 akcji serii B1 i C oraz 4.026.653 akcji serii D. 4. Stopa redukcji akcji: - w Transzy Indywidualnej: 80,68 %, - w Transzy Instytucjonalnej: 0%. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 14.538.226. 6. Liczba przydzielonych akcji: 4.026.653 akcji serii B1 i C oraz 4.026.653 akcji serii D. 7. Cena emisyjna akcji serii D oraz cena sprzedaży akcji serii B1 i C: 4,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: - w Transzy Indywidualnej: 509, - w Transzy Instytucjonalnej: 201. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: - w Transzy Indywidualnej: 509, - w Transzy Instytucjonalnej: 201. 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 32.213.224 zł. 12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji wynoszą: 582.452,44 zł, z czego: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 221.093,84 zł, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 196.438,80 zł, d. koszty promocji oferty: 164.919,80 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D: 0,14 zł. Podstawa prawna: RMF GPW §33 ust.1
.