Ergis

Raporty bieżące

26 listopada 2009, 17:48

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki
Data: 26. 11. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2009
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu w dniu 25 listopada 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Sądu Gospodarczego zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałami nr 5 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2009 roku. W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje i związanym z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po dotychczasowym Artykule 7A dodano nowe postanowienie oznaczone jako Artykuł 7B, o następującej treści: 1. "Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. -------- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 października 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii H. --------------------------------------------------------- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------- 4. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r." --------------------------------------------------------- Zmiana wprowadzona Uchwałą nr 8 dotyczy zmiany terminu dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Dotychczas obowiązująca treść Art. 7A: "Artykuł 7A "1.W terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. ------------------------------------------------- 2.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. 3.Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. ----- 4.Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. ------------- 5.W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.". ------------------ Nowe brzmienie Art. 7A: "Artykuł 7A "1.W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. ------------------------------------------------- 2.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. 3.Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. ----- 4.Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. ------------- 5.W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.". ------------------ Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2
.