Ergis

Raporty bieżące

15 października 2009, 11:21

Zmiana daty prawa poboru i terminów subskrypcji dla emisji akcji serii G

Tytuł raportu: Zmiana daty prawa poboru i terminów subskrypcji dla emisji akcji serii G
Data: 15. 10. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2009
Podstawa prawna
Zarząd Ergis-Eurofilms S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z prowadzonymi działaniami w ramach alternatywnego, dla emisji akcji serii G, projektu pozyskania finansowania dla Spółki z emisji obligacji zamiennych na akcje, traktując ten projekt priorytetowo, zdecydował o przesunięciu dnia prawa poboru i terminów subskrypcji dla emisji akcji serii G. O możliwości takiej Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 24/2009 z 01 października 2009 roku. Dodatkowo uściślony został parytet określający liczbę praw poboru dająca prawo do objęcia jednaj akcji serii G (dotychczasowy parytet podany został w formie zaokrąglonej). W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że za zgodą Rady Nadzorczej podjął w dniu 14 października 2009 roku Uchwałę dotycząca zmiany uchwały Nr 167/III/2009 r. Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze publicznej emisji nowych akcji na okaziciela serii G z prawem poboru ("Uchwała"). Zgodnie z tą Uchwałą wprowadzono następujące zmiany do Uchwały Nr 167/III/2009 r. Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A, o podjęciu której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 22/2009 z 16 września 2009 roku: 1. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii G, każde 1,3333333671434 prawa poboru (poprzednio: 1,333) uprawnia do objęcia jednej akcji serii G. W przypadku gdy liczba akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 2. Dniem prawa poboru akcji serii G będzie dzień 25 listopada 2009 roku (poprzednio: 29 października 2009 roku). 3. Ustala się termin otwarcia subskrypcji na dzień 1 grudnia 2009 roku oraz termin zamknięcia subskrypcji na dzień 9 grudnia 2009 roku (poprzednio, odpowiednio: 09 listopada 2009 roku i 27 listopada 2009 roku). Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne
.