Ergis

Raporty bieżące

16 września 2009, 17:06

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ergis-Eurofilms S.A.

Tytuł raportu: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ergis-Eurofilms S.A.
Data: 16. 09. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2009
Podstawa prawna
Zarząd Spółki informuje, że za zgodą Rady Nadzorczej podjął w dniu 16 września 2009 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 17.746.194,60 złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100), do kwoty nie większej niż 41.407.788 złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych), w drodze publicznej emisji akcji skierowanej do akcjonariuszy Spółki (subskrypcja zamknięta), obejmującej nie więcej niż 29.576.991 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, na następujących warunkach: 1. Emisja akcji serii G nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Akcje serii G zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za rok obrotowy 2009, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. 4. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii G, każde 1,333 prawa poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii G. W przypadku gdy liczba akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczba całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 5. Dniem prawa poboru akcji serii G będzie dzień 29 października 2009 r. 6. Ustala się cenę maksymalną jednej akcji serii G w wysokości 4 złote (słownie: cztery złote). Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o następujące kryteria: (a) cenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (b) aktualną sytuację rynkową oraz (c) cenę emisyjną akcji poprzedniej emisji Spółki. 7. Ustala się termin otwarcia subskrypcji na dzień 9 listopada 2009 r. oraz termin zamknięcia subskrypcji na dzień 27 listopada 2009 r. 8. Zasady przydziału akcji serii G, w tym zasady przydziału akcji serii G, które nie zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru, zostaną szczegółowo określone w dokumencie ofertowym sporządzonym w związku z emisją akcji serii G na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 9. Akcje serii G nie objęte w trybie prawa poboru zostaną przydzielone według uznania Zarządu, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii G. 10. W odrębnej uchwale Zarząd Spółki określi wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz treść Artykułu 7 Statutu Spółki uwzględniającą wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa powyżej. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż rozważa, jako alternatywę dla powyższej emisji akcji, emisję obligacji zamiennych na akcje, w związku z czym podpisał w dniu 15 września 2009 roku z Copernicus Securities S.A. umowę na przygotowanie emisji obligacji zamiennych na akcje. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne
.