Ergis

Raporty bieżące

20 kwietnia 2009, 14:58

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 20. 04. 2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2009
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że na dzień 12 maja 2009 roku, na godz.10, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 wraz z oceną. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2008. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2008. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto powstałej w roku obrotowym 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki polegającej na dostosowaniu i usystematyzowaniu opisu prowadzonej działalności gospodarczej do aktualnego stanu prawnego. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 4 maja 2009 roku do godz. 16. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1
.