Ergis

Raporty bieżące

03 grudnia 2008, 19:21

Zmiany w Statucie Spółki

Tytuł raportu: Zmiany w Statucie Spółki
Data: 03. 12. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2008
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2008 roku w Warszawie. Zmiana dotyczy upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Art. 7A nadano nowe następujące brzmienie: "Artykuł 7A "1. W terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. ------------------------------------------------- 2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. 3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. ----- 4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. ------------- 5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.". ------------------ Zmiana zacznie obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.