Ergis

Raporty bieżące

23 października 2008, 17:42

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Data: 23. 10. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2008
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje o podpisaniu w dniu 23 października 2008 roku aneksu nr 4 do Umowy Kredytowej zawartej w dniu 24 października 2007 roku pomiędzy ERGIS-EUROFILMS S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz BRE Bankiem S.A., o podpisaniu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 70/2007 z dnia 24 października 2007 roku i 70K/2007 z dnia 26 października 2007 roku. Na mocy aneksu marża dotycząca wszystkich transz kredytu będzie od dnia 24.października 2008 roku wynosiła 1,25%. Ponadto, na mocy aneksu zmodyfikowany został harmonogram spłat transzy A kredytu;  kwota 11.299.258 EUR zostanie spłacona w 17 ratach kwartalnych (pierwsza rata została zapłacona w dniu 24 lipca 2008 r.),  kwota 3.898.204 EUR zostanie spłacona wraz z trzecią z siedemnastu rat, o których mowa wyżej w dniu 26 stycznia 2009 r.,  kwota 4.842.538 EUR spłacona zostanie wraz z ostatnią z 17 rat w dniu 24 października 2012 r. Termin spłaty transzy B kredytu ustalony został na dzień 26 stycznia 2009 roku. Zgodnie z zapisami aneksu, Spółka zobowiązała się do przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji na kwotą nie mniejszą niż równowartość 7.360.000 EUR w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Kryterium uznania umowy za znaczącą: przekroczenie 10% kapitałów własnych ERGIS-EUROFILMS S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3
.