Ergis

Raporty bieżące

18 lipca 2008, 21:24

Wybór biegłego rewidenta

Tytuł raportu: Wybór biegłego rewidenta
Data: 18. 07. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2008
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2008 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 punkt 2.4 Statutu Spółki – po przedstawieniu rekomendacji przez Komitetu Audytu, na mocy uchwały nr 44/II/2008, wybrała firmę ROEDL AUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-838, ul. Prosta 51, na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. Przedmiotem prac biegłego rewidenta będzie: - przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za okres 1.01.2008 – 30.06.2008 - badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za okres 1.01.2008 – 31.12.2008. ROEDL AUDIT Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2623. Spółka nie korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu. Z usług Rödl & Partner GbR (podmiotu dominującego w stosunku do ROEDL AUDIT Sp. z o.o.), w zakresie badania sprawozdań finansowych za 2007 rok korzystały przejęte przez Emitenta w IV kwartale 2007 roku spółki zależne: MKF-FOLIEN GmbH oraz SCHIMANSKI GmbH. Podstawa prawna RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 19
.