Ergis

Raporty bieżące

26 czerwca 2008, 05:37

Zmiany w Statucie Spółki

Tytuł raportu: Zmiany w Statucie Spółki
Data: 26. 06. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2008
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2008 roku w Warszawie. Zmiana dotyczy upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Po art. 7A dodano nowy art. 7 B w następującym brzmieniu: "Artykuł 7B 1. W terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję Akcji Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. ------------------------------------ 2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -------------------------------------- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. ---------------------------------------- 4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.". ------------------------- Zmiana zacznie obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.