Ergis

Raporty bieżące

02 czerwca 2008, 23:45

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 02. 06. 2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 24 czerwca 2008 roku, na godz.11, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 r. 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Spółki przejętej, to jest ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007 wraz z oceną. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki przejętej, to jest ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2007. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie art. 7B. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Oławie o pow. ok. 391 m 2, po wydzieleniu z działek geodezyjnych oznaczonych jako nr 6/11 oraz 6/14 opisanych w KW nr 27170. 21. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji. 23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 24. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 16 czerwca 2008 roku. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
.