Ergis

Raporty bieżące

24 października 2007, 23:39

Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Tytuł raportu: Nabycie aktywów o znacznej wartości.
Data: 24. 10. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 69/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 października 2007 roku, Spółka powzięła informację o podpisaniu w dniu 12 października 2007 roku umowy nabycia 90 % udziałów w Spółce LONNI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 (00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 281548, za cenę 4.860 zł. Pozostałe 10 % udziałów za cenę 640 zł nabyła Spółka Finergis Inwestments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, większościowy udziałowiec Emitenta. Sprzedającym udziały są FSZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 137849 (99 % udziałów) oraz Pan Marcin Krakowiak zamieszkały w Warszawie. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Przedmiotem działalności Spółki LONNI Sp. z o.o. jest badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi oraz działalność holdingów. Emitent zamierza wykorzystywać nabyte aktywa jako spółkę holdingową pozwalającą na racjonalne wykorzystanie aktywów Grupy ERGIS-EUROFILMS. Źródłem finansowania zakupu udziałów, które w ujęciu księgowym zostaną potraktowane jako długoterminowe aktywa finansowe, będą środki własne. Umowa nie przewiduje kar umownych, co nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi ERGIS-EUROFILMS S.A. a zbywającymi aktywo FSZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i p. Marcinem Krakowiakiem zamieszkałym w Warszawie. Wymieniona umowa stanowi nabycie aktywów o znaczącej wartości w rozumieniu par. 2 ust. 5 RMF z dnia 19 października 2005 roku. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 października 2005 r. § 5 ust. 1 pkt 1
.