Ergis

Raporty bieżące

17 października 2007, 18:38

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki ERGIS-EUROFILM S.A.

Tytuł raportu: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki ERGIS-EUROFILM S.A.
Data: 17. 10. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 67/2007
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki ERGIS-EUROFILM S.A.
Treść raportu:
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 października 2007 roku Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 12 października 2007 roku, przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Sądu Gospodarczego, zmian w Statucie Spółki zgodnie z Uchwałami nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2007 roku. Zarejestrowane zmiany w Statucie dotyczą obniżenia kapitału zakładowego, kadencyjności Rady Nadzorczej, uprawnień Zarządu. 1) Artykuł 7 dotychczas obowiązujący zapis: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653, 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683." nowy zapis: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.601.593,40 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 39.335.989 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela B1, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 3.173.183 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe serii B1, 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D, 4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii E." 2) Artykuł 16 ust. 1 dotychczasowy zapis: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." nowy zapis: "1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata." 3) Artykuł 20 ust.2 pkt 9 dotychczas obowiązujący zapis: "9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych) w ciągu roku," nowy zapis: "9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku," Jednolitą treść Statutu ERGIS-EUROFILMS S.A. Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.