Ergis

Raporty bieżące

05 października 2007, 23:30

Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2007 roku.

Tytuł raportu: Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2007 roku.
Data: 05. 10. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 65/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w opublikowanym w dniu 1 października 2007 roku pkt. 6 Sprawozdania Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS-EUROFILMS za I półrocze 2007 roku, pominięto informacje dotyczące umów na podstawie których zostanie zmieniona proporcja akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz stanu posiadania akcji Emitenta i spółek zależnych przez osoby zarządzające i nadzorujące. Było: Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. W skład kapitału zakładowego Emitenta nie wchodzą papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne. Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych i wykonywania prawa głosu na akcje Emitenta. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. ani udziałów w Spółkach zależnych. Winno być: Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy z wyjątkiem umowy z dnia 28.09.2007 o zakupie przez dotychczasowych udziałowców MKF Folien i Schimanski GMBH od Finergis Investment odpowiednio 891.876 i 1.794.500 akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. W skład kapitału zakładowego Emitenta nie wchodzą papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne. Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych i wykonywania prawa głosu na akcje Emitenta. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. ( z wyjątkiem 80.000 akcji oraz 20.000 akcji posiadanych od 1.06.2007 odpowiednio przez: Grzegorza Kędzierskiego i Andrzeja Mielczarka, którzy byli członkami Zarządu do dnia 31.08.2007) ani udziałów w Spółkach zależnych. (z wyjątkiem po 90 udziałów o wartości 45.000 PLN i stanowiących po 2,45% kapitału zakładowego spółki Tapety Ergis Sp. z o.o posiadanych przez Tadeusza Nowickiego i Marka Górskiego).
.