Ergis

Raporty bieżące

01 sierpnia 2007, 19:54

Zmiany w składzie Zarządu

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu
Data: 01. 08. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 31 lipca 207 roku, Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd projekt regulaminu organizacyjnego spółki i w związku z tym podjęła następujące decyzje: 1. Uchwałą nr 6/I/2007 z dniem 31 sierpnia 2007 roku odwołano Pana Grzegorza Kędzierskiego z funkcji Członka Zarządu. Pan Grzegorz Kędzierski obejmie funkcję Dyrektora Zarządzającego, nadzorującego, w ramach nowej struktury, całość dotychczasowej działalności prowadzonej wcześniej przez Eurofilms S.A. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania struktury do potrzeb spółki po fuzji Eurofilms S.A. - ERGIS S.A. 2. Uchwałą nr 7/I/2007 z dniem 31 sierpnia 2007 roku odwołano Pana Andrzeja Mielczarka z funkcji Członka Zarządu. Pan Andrzej Mielczarek nadal będzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego ERGIS-EUROFILMS SA. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie, od 1 września 2007 r., Prokury Panu Andrzejowi Mielczarkowi. W związku z odwołaniem ze składu Zarządu pp. Grzegorza Kędzierskiego i Andrzeja Mielczarka, lecz utrzymaniem ich istotnej roli w Spółce, Rada Nadzorcza zobowiązała się do podjęcia działań formalnych aby zachowali Oni prawa do nabycia, w latach 2008 i 2009, akcji przewidzianych w programie Opcji Menedżerskich zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2006. 3. Uchwałą nr 5/I/2007 powołano Pana Jana Polaczka na funkcję Wiceprezesa Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z dniem 1 sierpnia 2007 roku. Informacja o powołanym Wiceprezesie Zarządu: Jan Polaczek lat 56, wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej w 1975 roku, związany z handlem zagranicznym najpierw w Coopexim w Warszawie, a od 1985 do 1997 roku w Cefratex International w Paryżu, gdzie od 1986 roku pełnił funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego. Spółka reprezentowała interesy polskich central handlu zagranicznego jak Paged, Polcotex, Coopexim i Cepelia oraz takich producentów jak Fameg i Polamp-Piła rozwijając na dużą skalę współpracę z francuskimi sieciami wysyłkowymi takimi jak La Redoute, 3 Suisses, Quelle oraz sieciami m.in. Auchan, Carrefour, Habitat itp. Od 1998 r. związany z Grupą Ergis jako Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Handlowy w latach 1998-2000, a następnie od 2001 roku jako Dyrektor Pełnomocny nadzoruje sprawy eksportu. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu "Tapet Gnaszyn" S.A., od 2006 roku jest Prezesem Zarządu spółki zależnej "Tapety-Ergis" sp. z o. o. Pan Jan Polaczek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 21 i 22
.