Ergis

Raporty bieżące

25 lipca 2007, 17:10

Zmiany w Statucie Spółki

Tytuł raportu: Zmiany w Statucie Spółki
Data: 25. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmian, dokonanych w Statucie Spółki na podstawie uchwał nr 5, 6, 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 lipca 2007 roku w Warszawie. Zmiany dotyczą: 1) obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, nabytych wskutek połączenia Spółki Eurofilms SA z jej podmiotem dominującym, 2) okresu trwania kadencji Rady Nadzorczej, 3) podwyższenia wartości zaciąganych zobowiązań lub też zbywania mienia, nieujętych w budżecie Spółki. Brzmienie odpowiednich artykułów Statutu przed i po zmianie: 1) artykuł 7 dotychczas obowiązujący zapis: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653, 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683." nowy zapis: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.601.593,40 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 39.335.989 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela B1, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 3.173.183 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B1, 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D, 4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E." 2) artykuł 16 ust. 1 dotychczasowy zapis: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." nowy zapis: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata." 3) artykuł 20 ust. 2 pkt 9 dotychczas obowiązujący zapis: "wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych) w ciągu roku," nowy zapis: "wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku," Zmiany zaczną obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.