Ergis

Raporty okresowe

18 lutego 2013, 08:04

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2012
Data: 18. 02. 2013 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2012
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody ze sprzedaży633 479622 385151 782150 331
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 32216 0383 6713 874
Zysk (strata) brutto10 649-32 7702 552-7 915
Zysk (strata) netto za okres7 586-27 6181 818-6 671
Całkowite dochody ogółem za okres4 965-2 0241 190-489
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej34 74824 7658 3265 982
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 535-25 483-6 118-6 155
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 9235 450-1 6591 316
Przepływy pieniężne netto razem2 2904 7325491 143
Aktywa razem466 425457 917114 091103 676
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania288 295284 68970 51964 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe57 51699 34014 06922 491
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe230 779185 34956 45041 965
Kapitał własny178 130173 22843 57239 220
Kapitał podstawowy23 66223 6625 7885 357
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)39 435 98939 435 98939 435 98939 435 989
Średnioważona liczba akcji (w szt.)39 435 98939 335 98939 435 98939 335 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,524,391,100,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,803,690,930,84
Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone na EUR według następujących zasad:1) pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR oraz 31.12.2011 - 4,4168 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią artmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za które sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie: 01.01-31.12.2012 - 4,1736 PLN/EUR i w okresie 01.01.-31.12.2011 - 4,1401 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.