Ergis

Raporty okresowe

13 listopada 2012, 08:20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2012
Data: 13. 11. 2012 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2012
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży483 604474 379115 287117 383
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 85013 6433 0633 376
Zysk (strata) brutto10 2251 9752 438489
Zysk (strata) netto za okres7 2741 7991 734445
Całkowite dochody ogółem za okres4 8634 6281 1591 145
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27 183-30 666-6 480-7 588
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 481-20 170-5 836-4 991
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 67142 0158 98010 396
Przepływy pieniężne netto razem-13 993-8 821-3 336-2 183
Aktywa razem469 654457 917114 165103 676
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania291 563284 68970 87464 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe94 33499 34022 93122 491
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe197 229185 34947 94341 965
Kapitał własny178 091173 22843 29139 220
Kapitał podstawowy23 66223 6625 7525 357
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)39 435 98939 435 98939 435 98939 435 989
Średnioważona liczba akcji (w szt.)39 435 98939 335 98939 435 98939 335 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,050,040,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,040,040,01
Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,120,030,03
Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,100,100,030,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,524,391,100,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,793,690,920,84
Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone na EUR według następujacych zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg. średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2012 - 4,1138 PLN/EUR oraz 31.12.2011 - 4,4168 PLN/EUR.2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za które jest sporządzane sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie: 01.01-30.09.2012 - 4,1948 PLN/EUR i wokresie 01.01-30.09.2011 - 4,0413 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.