Ergis

Raporty okresowe

15 maja 2012, 08:07

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2012
Data: 15. 05. 2012 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2012
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody ze sprzedaży156 772154 55537 55038 890
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 7363 655895920
Zysk (strata) brutto5 6481 9991 353503
Zysk (strata) netto za okres3 6011 889863475
Całkowite dochody ogółem za okres1 5662 243375564
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-22 232-38 295-5 325-9 636
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 525-5 744-4 916-1 445
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej30 26135 3887 2488 904
Przepływy pieniężne netto razem-12 496-8 651-2 993-2 177
Aktywa razem472 622457 917113 567103 676
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania297 828284 68971 56664 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe101 81899 34024 46622 491
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe196 010185 34947 10041 965
Kapitał własny174 794173 22842 00239 220
Kapitał podstawowy23 66223 6625 6865 357
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)39 435 98939 435 98939 435 98939 435 989
Średnioważona liczba akcji (w szt.)39 435 98939 335 98939 435 98939 335 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,090,050,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,090,050,020,01
Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,060,010,01
Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,060,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,424,381,060,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,723,720,900,84
Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone na EUR według następujących zasad:1) pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2012 - 4,1616 PLN/EUR oraz 31.12.2011 - 4,4168 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią artymetyczną średnich kursów ustalanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za które sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie: 01.01-31.03.2012 - 4,1750 PLN/EUR i w okresie 01.01-31.03.2011 - 3,9742 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.