Ergis

Raporty okresowe

26 kwietnia 2012, 18:22

Raport roczny R 2011

Tytuł raportu: Raport roczny R  2011
Data: 26. 04. 2012 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2011
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2011201020112010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 375 712 372 349 90 749 92 985
Zysk/strata na działalności operacyjnej 13 889 18 911 3 355 4 723
Zysk/strata brutto- 29 685 15 983- 7 170 3 991
Zysk/strata netto- 24 045 12 810- 5 808 3 199
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 797 39 056 3 816 9 753
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 9 405- 3 211- 2 272- 802
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 4 762- 26 397- 1 150- 6 592
Przepływy pieniężne netto, razem 1 630 9 448 394 2 359
Aktywa razem 351 924 342 255 79 679 86 421
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 636 176 269 42 482 44 509
Zobowiązania długoterminowe 72 662 73 824 16 451 18 641
Zobowiązania krótkoterminowe 114 974 102 445 26 031 25 868
Kapitał własny 164 288 165 986 37 196 41 912
Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 357 5 975
Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą- 0,61 0,32- 0,15 0,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą- 0,41 0,31- 0,10 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję 4,17 4,21 0,94 1,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,54 3,57 0,80 0,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - -
1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2011 oraz 31.12.20102. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za które sporządzane jest Sprawozdanie oraz okresu poprzedniego.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-26Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2012-04-26Jan PolaczekWiceprezes Zarządu
.