Ergis

Raporty okresowe

27 lutego 2012, 22:51

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2011

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2011
Data: 27. 02. 2012 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2011
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody ze sprzedaży621 398597 254150 093149 149
Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 19412 0703 9113 014
Zysk (strata) brutto48 11112 026
Zysk (strata) netto za okres297 50371 874
Całkowite dochody ogółem za okres3 0956 2647481 564
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 13644 0576 07111 002
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 823-8 666-6 237-2 164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 626-27 7971 359-6 942
Przepływy pieniężne netto razem4 9397 5941 1931 896
Aktywa razem456 298427 709103 310107 999
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania277 950252 26962 93063 699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe93 67091 09721 20823 003
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe184 280161 17241 72340 697
Kapitał własny178 348175 44040 37944 300
Kapitał podstawowy23 66223 6625 3575 975
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)39 435 98939 435 98939 435 98939 435 989
Średnioważona liczba akcji (w szt.)39 435 98939 335 98939 435 98939 335 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,524,451,021,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,803,740,860,94
Wybrane dane finasnowe Grupy Ergis przeliczone na EUR według następujących zasad:1) pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2011 - 4,4168 PLN/EUR oraz 31.12.2010 - 3,9603 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią artymetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostani dzień każdego miesiąca roku za które sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu popredniego. Średnie kursy w okresie: 01.01-31.12.2011 - 4,1401 PLN/EUR i w okresie 01.01-31.12.2010 - 4,0044 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.