Ergis

Raporty okresowe

19 sierpnia 2013, 08:42

Skonsolidowany raport półroczny PSRI 2013

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2013
Data: 19. 08. 2013 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2013
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 338 359 312 046 80 294 73 864  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 12 394 5 003 2 941 1 184  
  Zysk/strata brutto 2 544 3 963 604 938  
  Zysk/strata netto 1 506 2 469 357 584  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 693 6 455 639 1 528  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 7 691 - 23 110 - 1 825 - 5 470  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 6 249 11 518 - 1 483 2 726  
  Przepływy pieniężne netto, razem - 11 247 - 5 137 - 2 669 - 1 216  
  Aktywa razem 470 668 468 024 108 719 114 482  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 288 498 323 810 66 640 79 206  
  Zobowiązania długoterminowe 56 025 65 421 12 941 16 002  
  Zobowiązania krótkoterminowe 232 473 224 586 53 699 54 935  
  Kapitał własny 182 170 178 017 42 079 43 544  
  Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 466 5 788  
  Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,04 0,06 0,01 0,01  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,05 0,07 0,01 0,02  
  Wartość księgowa na jedną akcję 4,62 4,51 1,07 1,06  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,88 3,79 0,90 0,89  
             
  Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.06.2013 - 4,3292 PLN/EUR oraz 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR.2) Pozycje Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za który sporządzane jest Sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie : 01.01 - 30.06.2013 - 4,2140 PLN/EUR oraz 01.01 - 30.06.2012 - 4,2246.3) Dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu za rok 2012 zostały zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.