Ergis

Raporty okresowe

30 sierpnia 2011, 21:08

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2011
Data: 30. 08. 2011 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2011
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów313 073,00286 583,0078 913,0071 571,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej7 976,0011 352,002 010,002 835,00
Zysk/strata brutto5 213,007 199,001 314,001 798,00
Zysk/strata netto4 558,006 132,001 149,001 531,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 187,00-1 321,001 812,00-330,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 813,00-4 990,00-2 473,00-1 246,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 428,005 280,00612,001 319,00
Przepływy pieniężne netto, razem-198,00-1 031,00-50,00-257,00
Aktywa razem442 911,00427 709,00111 100,00107 999,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania262 746,00252 269,0065 907,0063 699,00
Zobowiązania długoterminowe91 636,0091 097,0022 986,0023 003,00
Zobowiązania krótkoterminowe171 110,00161 172,0042 921,0040 697,00
Kapitał własny180 165,00175 440,0045 193,0044 300,00
Kapitał zakładowy23 662,0023 662,005 935,005 975,00
Liczba akcji na koniec okresu39 435 989,0039 435 989,0039 435 989,0039 435 989,00
Średnioważona liczba akcji39 435 989,0039 435 989,0039 435 989,0039 435 989,00
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą0,120,160,030,04
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą0,120,150,030,04
Wartość księgowa na jedną akcję4,574,451,151,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,843,740,960,94
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów191 438,00177 308,0048 254,0044 281,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej7 952,0011 858,002 004,002 961,00
Zysk/strata brutto6 257,008 341,001 577,002 083,00
Zysk/strata netto5 241,006 712,001 321,001 676,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 582,00-346,00399,00-86,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 080,00-838,00-272,00-209,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 757,001 565,00-947,00391,00
Przepływy pieniężne netto, razem-3 255,00381,00-820,0095,00
Aktywa razem342 059,00342 255,0085 802,0086 421,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania164 547,00176 269,0041 275,0044 509,00
Zobowiązania długoterminowe71 888,0073 824,0018 032,0018 641,00
Zobowiązania krótkoterminowe92 659,00102 445,0023 243,0025 868,00
Kapitał własny177 512,00165 986,0044 527,0041 912,00
Kapitał zakładowy23 662,0023 662,005 935,005 975,00
Liczba akcji na koniec okresu39 435 989,0039 435 989,0039 435 989,0039 435 989,00
Średnioważona liczba akcji39 435 989,0039 435 989,0039 435 989,0039 435 989,00
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą0,130,170,030,04
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą0,130,160,030,04
Wartość księgowa na jedną akcję4,504,211,131,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,783,540,950,89
Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR według następujących zasad:a) pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.06.2011 - 3,9866 PLN/EUR oraz 31.12.2010 - 3,9603 PLN/EUR.b) pozycje Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za które sporządzane jest Sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie: 01.01 - 30.06.2011 - 3,9673 PLN/EUR; 01.01 - 30.06.2010 - 4,0042 PLN/EURc) Dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz bilansu za rok 2010 zostały zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.