Ergis

Raporty bieżące

06 lipca 2010, 18:13

Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia na podstawie umowy ramowej

Tytuł raportu: Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia na podstawie umowy ramowej
Data: 06. 07. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że zostało złożone kolejne zamówienie na zakup polichlorku winylu (surowca podstawowego do produkcji folii z PVC, granulatów i wyrobów wytłaczanych) w Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku. . Zamówienie to zostało złożone na podstawie umowy ramowej na dostawy polichlorku, z dnia 20 czerwca 2008 roku, zawartej z Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku. Zgodnie z umową, Anwil zobowiązał się na rzecz Spółki do regularnych dostaw polichlorku winylu. W Umowie zastrzeżono, iż wielkość dostawy oraz cena za polichlorek winylu będzie ustalana przez strony co miesiąc i płatna będzie na podstawie wystawianych przez Anwil faktur VAT. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Na podstawie ww. umowy, realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość dostaw (zamówień) w 2010 roku surowca ze Spółki Anwil S.A. do ERGIS-EUROFILMS wyniosła 16,8 mln zł. Umowa ramowa nie przewiduje kar umownych przekraczających 10% jej wartości. Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania skumulowanych dostaw (zamówień) za znaczące przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych ERGIS-EUROFILMS SA. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.