Ergis

Raporty bieżące

10 czerwca 2010, 22:23

Zmiana w Statucie Spółki

Tytuł raportu: Zmiana w Statucie Spółki
Data: 10. 06. 2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwał Nr 17, Nr 18, Nr 19 i Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2010 roku w Warszawie. Na podstawie uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skreślone zostały w art.22 Statutu Spółki ust.3,4,5 w brzmieniu: "3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 4.W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takiego wniosku, ustalając datę odbycia się takiego zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż osiem tygodni od daty złożenia takiego wniosku. 5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4." Na podstawie uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skreślone zostały w art.23 Statutu Spółki ust.2 i 3 w brzmieniu: "2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Na podstawie uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w art.26 Statutu Spółki po ust. 5 dodany został ust.6 w następującym brzmieniu: "6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." Na podstawie uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w art.20 Statutu Spółki w ust. 2 po pkt. 10) dodany został pkt. 11) w następującym brzmieniu: "11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." Na podstawie Uchwały nr 21.Walnego Zgromadzenia z dnia 9.06.10 Rada Nadzorcza została upoważniona do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zmiany zaczną obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2
.