Ergis

Raporty okresowe

14 maja 2013, 08:11

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2013
Data: 14. 05. 2013 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2013
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31  
  I. Przychody ze sprzedaży 162 160 156 772 38 852 37 550  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 036 3 736 1 446 895  
  III. Zysk (strata) brutto 2 913 5 648 698 1 353  
  IV. Zysk (strata) netto za okres 2 453 3 601 588 863  
  V. Całkowite dochody ogółem za okres 3 314 1 566 794 375  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 789 -22 232 -10 731 -5 325  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 073 -20 525 -1 215 -4 916  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 831 30 261 8 106 7 248  
  IX. Przepływy pieniężne netto razem -16 031 -12 496 -3 841 -2 993  
  X. Aktywa razem 473 674 468 024 113 390 114 482  
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 292 343 290 007 69 982 70 938  
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 54 311 65 421 13 001 16 002  
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 238 032 224 586 56 981 54 935  
  XIV. Kapitał własny 181 331 178 017 43 408 43 544  
  XV. Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 664 5 788  
  XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,09 0,01 0,02  
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,08 0,01 0,02  
  XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01  
  XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,03 0,02 0,01  
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,51 1,10 1,10  
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,87 3,83 0,93 0,94  
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone na EUR według następujacych zasad:1) pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2013 - 4,1774 PLN/EUR oraz 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za które sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie: 01.01-31.03.2013 - 4,1738 PLN/EUR i w okresie 01.01-31.03.2012 - 4,1750 PLN/EUR.  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
.