Ergis

Raporty okresowe

30 kwietnia 2013, 08:17

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2012
Data: 30. 04. 2013 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2012
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2012 2011 2012 2011  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 633 073 622 385 151 685 150 331  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 14 685 16 038 3 519 3 874  
  Zysk/strata brutto 10 221 -32 770 2 449 -7 915  
  Zysk/strata netto 7 359 -27 618 1 763 -6 671  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 046 24 765 8 637 5 982  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 659 -25 483 -6 627 -6 155  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 998 5 450 -1 437 1 316  
  Przepływy pieniężne netto, razem 2 389 4 732 572 1 143  
  Aktywa razem 468 024 457 917 114 482 103 676  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 290 007 284 689 70 938 64 456  
  Zobowiązania długoterminowe 65 421 99 340 16 002 22 491  
  Zobowiązania krótkoterminowe 224 586 185 349 54 935 41 965  
  Kapitał własny 178 017 173 228 43 544 39 220  
  Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 788 5 357  
  Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,19 - 0,70 0,04 - 0,17  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,20 - 0,55 0,05 - 0,13  
  Wartość księgowa na jedną akcję 4,51 4,39 1,10 0,99  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,83 3,73 0,94 0,84  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -  
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za które jest sporządzane sprawozdanie oraz okresu poprzedniego.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2013-04-30 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2013-04-30 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu    
     
.