Ergis

Informacje biznesowe

31 sierpnia 2011, 13:53

Grupa ERGIS po I półroczu 2011: wysoka dynamika sprzedaży i solidne zyski pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych

 

 

Komunikat prasowy

 

Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

 

 

Grupa ERGIS po I półroczu 2011: wysoka dynamika sprzedaży i solidne zyski pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych

 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w I półroczu 2011 roku wyraźny wzrost sprzedaży o ponad 9%, do 313 mln zł. Pomimo utrzymujących się negatywnych czynników rynkowych, jak, między innymi, wysokie ceny surowców Grupa konsekwentnie wypracowuje zyski na wszystkich poziomach. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł ok. 8 mln zł, a zysk netto: 4,6 mln zł.

 

Kluczowe wydarzenia:

 

­   Przychody Grupy ERGIS po pierwszym półroczu 2011 roku wzrosły o ponad 9% i wyniosły  313 mln zł. Przyrost sprzedaży zrealizowała w głównej mierze spółka Ergis-Eurofilms S.A.

­   Sprzedaż na rynku polskim w I półroczu 2011 wzrosła do 151,15 mln zł, czyli o 7,8%, w stosunku do uzyskanej w tym samym okresie 2010 roku. Z kolei sprzedaż zagraniczna Grupy wzrosła w tym okresie do 161,92 mln zł, czyli o 10,6%.

­   Na wynik finansowy Grupy za I półrocze 2011 roku negatywny wpływ miał wysoki poziom cen wszystkich surowców strategicznych. Pomimo bardzo wymagających warunków rynkowych, Grupa wypracowała  dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach.

­   Grupa realizuje projekt uruchomienia nowego zakładu produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na około 22 mln zł. Inwestycja może mieć znaczący pozytywny wpływ na wyniki Grupy w przyszłości, dzięki relokacji środków produkcji i ich skupieniu w jednym miejscu. Wniesiono zorganizowaną część  przedsiębiorstwa Ergis, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jako Dywizja Folii Twardych do spółki MKF-Ergis Sp. z o.o. Przenoszenie linii technologicznej do produkcji twardych folii PVC z Berlina do nowej hali w Wąbrzeźnie zostało zakończone, a trwające próby technologiczne spełniają oczekiwania co do efektywności i jakości produkcji.

­   Spółka podpisała z firmą Windmoller & Holscher KG (Niemcy) umowę na dostawę i uruchomienie linii technologicznej do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE. Linia technologiczna będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na I kwartał 2012 roku.

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym półroczu  2011 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys PLN

I-II kw. 2010

I-II kw. 2011

Zmiana

Przychody

286 583

313 073

+9,2%

 

 

 

 

Zysk operacyjny

11 352

7 976

-30,0%

EBITDA

21 693

17 840

-17,7%

Zysk netto

6 132

4 558

-25,7%

 

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w I połowie 2011 roku w znaczącym stopniu wynika z wzrostu cen sprzedawanych wyrobów. Wzrost wolumenu sprzedaży zanotowano w grupach wyrobów folie miękkie (6,8%) oraz taśmy PET (o 6,8%). Wolumen sprzedaży w pozostałych grupach asortymentowych (poza wyrobami wytłaczanymi) pozostaje na podobnym poziomie jak w I połowie 2010 roku.

 

Na wynik finansowy Grupy za I półrocze 2011 roku znacząco wpłynęły utrzymujące się, przez większość okresu, wysokie ceny surowców. Grupie nie udało się skompensować podwyżkami cen wyrobów 27% wzrostu cen PET, co negatywnie odbiło się na realizowanych marżach. Negatywny wpływ na marże miał również  dalszy wzrost cen PVC (o około 17% w stosunku do I półrocza 2010) i FDO (o około 38% w stosunku do I półrocza 2010). 

 

W efekcie Grupa kontynuuje strategię realizowaną w roku 2010, polegającą na rozwijaniu sprzedaży, mimo niesatysfakcjonujących marż. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła o ponad 9%, przy porównywalnych średnich kursach euro. Wysoką dynamikę zanotowano w sprzedaży na rynkach zagranicznych (wzrost o około 11% w stosunku do I półrocza 2010), natomiast nieco niższą na rynku krajowym (wzrost o około 8 w stosunku do I półrocza 2010).

 

INWESTYCJE GRUPY ERGIS

 

Grupa obecnie realizuje lub planuje realizację następujących inwestycji:

§  Linia technologiczna do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE, realizowana przez Ergis-Eurofilms S.A. Linia będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na I kwartał 2012 roku. Przewidywane nakłady na tę inwestycję wyniosą 24 mln zł, z czego na rok 2011 przypada 12 mln zł. Inwestycja będzie finansowana częściowo z funduszy europejskich, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (40% przewidywanych nakładów tj. około 9,6 mln zł), a w pozostałej części z kredytu bankowego. Linia zwiększy moce produkcyjne o 25% w stosunku do mocy w 2011 r.

§  Inwestycje związane z koncentracją produkcji folii twardej PVC w Wąbrzeźnie, w tym dokończenie budowy hali produkcyjnej. Rozpoczęcie użytkowania hali oraz regularnej produkcji z kalandra przewiduje się na wrzesień 2011 roku. Wydatki związane z dokończeniem budowy i uruchomieniem linii w wysokości około 14 mln zł poniesie MKF-Ergis Sp. z o.o., finansując je  kredytem inwestycyjnym.

§  Inwestycje odtworzeniowe - wydatki na inwestycje tego rodzaju wynoszą przeciętnie około 8 mln zł rocznie w jednostce dominującej oraz przeciętnie około 4 mln zł rocznie w jednostkach zależnych i są finansowane ze środków własnych.

 

„Sektor opakowań PET realizuje marże na poziomie, który nas nie satysfakcjonuje, jednak wzrost sprzedaży wskazuje, że mimo trudnych warunków rynkowych, Grupa umacnia swoją pozycję. Segmenty wyrobów opakowań przemysłowych oraz folii izolacyjnych rozwijają się dynamicznie i to one powinny stanowić  w najbliższym czasie podstawowe wektory wzrostu. Jednocześnie Grupa nie ustaje w wysiłkach przywrócenia rentowności sektora folii twardych do pakowania żywności”– powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.