Ergis

Informacje biznesowe

25 lutego 2010, 11:13

GRUPA ERGIS: WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓW I UMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ W 2009 ROKU

Grupa ERGIS zanotowała znakomite wyniki finansowe w 2009 roku, pomimo osłabienia tempa wzrostu gospodarki. Wynik brutto na sprzedaży Grupy wzrósł do 99,8 mln zł, czyli był o 18,6% wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł natomiast o ponad 76%, do 32,15 mln zł, a zysk netto sięgnął 17,93 mln zł, wobec straty rzędu 10 mln zł w roku ubiegłym. Przychody Grupy ERGIS w 2009 roku wyniosły 549,62 mln zł.

Kluczowe wydarzenia:

  • ­ W samym czwartym kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o niemal 9% do 129,9 mln zł, potwierdzając umocnienie pozycji Grupy na rynku. 
  • ­ W czwartym kwartale Grupa osiągnęła niższy niż zazwyczaj zysk ze sprzedaży (oraz zysk operacyjny i EBITDA), gdyż – ze względu na spadek popytu – uprzywilejowała utrzymanie poziomu sprzedaży kosztem zysku.
  • ­ Zysk brutto na sprzedaży w 2009 wyniósł 99,8 mln zł, wobec 84,1 mln zł w tym samym okresie 2008 roku. Marża na tym poziomie wzrosła z 12,7% w 2008 do 18,2% obecnie.
  • ­ W całym 2009 roku Grupa wypracowała 32,15 mln zł zysku operacyjnego, wobec 18,23 mln zł w  poprzednim roku, co oznacza wzrost o ponad 76%. Wskaźnik rentowności operacyjnej wzrósł z 3,3% do 5,8%.
  • ­ W listopadzie 2009 Spółka wyemitowała obligacje serii A, zamienne na akcje serii H, o wartości 30 mln zł. Z w pełni objętej emisji spłacono I transzę kredytu  zaciągniętego na akwizycję spółek niemieckich MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH.
  • ­ W 2009 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 57 941 tys. złotych. Wielkość uzyskanej nadwyżki finansowej zapewnia Grupie stabilność finansową i stanowi potwierdzenie jej dobrej sytuacji płatniczej. 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

 2008

 2009

Zmiana

Przychody

546 141

549 626

+0,64%

Zysk brutto ze sprzedaży

84 100

99 800

+18,7%

Zysk operacyjny

18 237

32 153

+76,3%

EBITDA

40 554

55 268

+36,3%

Zysk netto

-10 026

17 939

-

Pomimo spowolnienia gospodarczego na rynkach, na których działa Grupa, przychody ze sprzedaży w 2009 roku nieznacznie wzrosły (o 0,64%) w porównaniu do 2008 roku. Do wzrostu przyczynił się w dużym stopniu IV kwartał 2009 roku, kiedy to sprzedaż była wyższa o 8,91% w porównaniu do tego samego okresu 2008 roku.

W 2009 roku Grupa zanotowała wartościowy spadek sprzedaży folii stretch, twardych folii PVC, folii PS/PP, oraz granulatów i wyrobów wytłaczanych PVC. W przypadku folii stretch  wolumen sprzedaży nieznacznie wzrósł, a na spadek wartościowy przychodów ze sprzedaży z tego segmentu wpływ miały niższe ceny surowców, a tym samym niższe jednostkowe ceny transakcyjne.

Jednocześnie Spółka zanotowała wysoką pozytywną dynamikę sprzedaży taśm PET oraz pozostałych folii opakowaniowych, a także niektórych innych asortymentów – folii PET, tapet, opakowań drukowanych i miękkich folii PVC.

Narastająco w okresie 12 miesięcy 2009 roku zysk netto wyniósł 17,9 mln zł w porównaniu ze stratą w wysokości 10 mln zł w 2008 roku. Poprawa zysku netto wynika z poprawy rentowności operacyjnej oraz zmniejszenia ujemnych różnic kursowych stanowiących koszty finansowe, powstające w wyniku bieżącej wyceny kredytów nominowanych w Euro.

Zysk na sprzedaży w czterech kwartałach 2009 roku wyniósł 99,8 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej 32,2 mln zł, wobec odpowiednio 84,1 i 18,3 mln w 2008 roku. W ślad za wartościami marży i zysku operacyjnego poprawie uległy wskaźniki rentowności operacyjnej. W 2009 wskaźnik marży wyniósł 18,2%, podczas gdy w roku 2008 12,7%. Wskaźnik zyskowności operacyjnej wzrósł jednocześnie z 3,3% do 5,8%. Poprawa marży wynika w znacznej mierze z kursu złotego, który w 2009 był słabszy niż w całym 2008 roku, co pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych marż w sprzedaży eksportowej.

Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale 2009 kolejny raz była na wysokim poziomie i wyniosła 15,6 mln zł (15,2 mln zł rok wcześniej). 

UDANA EMISJA NA SPŁATĘ TRANSZY KREDYTU

W listopadzie 2009 roku Grupa Ergis z sukcesem przeprowadziła niepubliczną emisję obligacji zamiennych serii A. Łącznie inwestorzy objęli 30.000 obligacji o łącznej wartości
30 mln zł. W efekcie Grupa spłaciła transzę kredytu zaciągniętego na akwizycję spółek niemieckich MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH.

PERSPEKTYWY GRUPY

Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra. Poziom EBITDA, będącego jednym z głównych czynników określających bezpieczeństwo finansowe Grupy, wzrósł do 55,26 mln zł na koniec 2009 roku, wobec 40,55 mln zł rok wcześniej.

W 2010 roku Grupa będzie nadal skupiać się na rozwoju trzech podstawowych obszarów swojej działalności – produkcji laminatów do żywności, opakowań przemysłowych (folie stretch PE i folie PET) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PVC). Kontynuowana będzie ekspansja na rynku taśm PET, na którym Grupa zaistniała po raz pierwszy w 2007 roku, i w którym systematycznie zwiększa swój udział.

Grupa ERGIS utworzyła również w styczniu 2010 roku spółkę w Czechach, poprzez którą zamierza rozwijać sprzedaż materiałów opakowaniowych (folia stretch i taśmy PET).

„Ubiegły rok przyniósł zdecydowaną poprawę wyników finansowych i rentowności Grupy Ergis. Za szczególnie ważne osiągnięcie uważamy realizację wyższej sprzedaży w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz recesji na wielu rynkach europejskich - pozwoliło nam to bowiem zwiększyć nasze udziały rynkowe i umocnić silną pozycję na europejskim rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych.” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

„W listopadzie 2009 roku z sukcesem przeprowadziliśmy emisję obligacji zamiennych, co pozwoliło nam na spłatę części zobowiązań związanych z przejęciem spółek niemieckich, dokonanym w 2007 roku. W 2010 rok weszliśmy więc z silniejszą pozycją rynkową i bardzo stabilną sytuacją finansową. W 2010 roku będziemy koncentrować się na utrzymaniu rentowności osiągniętej w 2009 roku oraz dalszym rozwoju podstawowych obszarów naszej działalności. Otworzyliśmy również spółkę w Czechach, poprzez którą zamierzamy rozwijać sprzedaż materiałów opakowaniowych (folia stretch i taśmy PET). Zwiększamy także nasze moce produkcyjne – na przełomie 2010 i 2011 roku zainwestujemy 24 mln zł (40% tej kwoty jest refinansowane z programu Innowacyjna Gospodarka) w zwiększenie produkcji folii stretch w zakładzie w Oławie. Już w pierwszym roku nowa linia znacząco podniesie nasze zdolności produkcyjne – z obecnych 27.000 ton do 44.000 tys. ton.” - dodał Tadeusz Nowicki.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

 

.