Ergis

Informacje biznesowe

12 listopada 2009, 10:28

GRUPA ERGIS Z SUKCESEM FINALIZUJE EMISJĘ OBLIGACJI ZAMIENNYCH

Grupa ERGIS finalizuje niepubliczną emisję obligacji zamiennych. Złożone w ramach emisji zapisy na obligacje zamienne serii A opiewają łącznie na 26 mln zł. Objęcie obligacji zamiennych i zapłata za nie nastąpi po rejestracji uchwał NWZ z 28 października 2009 r. przez właściwy sąd rejestrowy. Zarząd oczekuje, że będzie to miało miejsce do końca listopada 2009 roku. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę transzy B kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółkach MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH, która przypada na koniec stycznia 2010 roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT EMISJI OBLIGACJI

Rodzaj emitowanych obligacji

 

Obligacje na okaziciela w formie zdematerializowanej, zamienne na akcje.

Wielkość emisji

26.000 sztuk Obligacji Serii A.

Wartość nominalna i cena emisyjna

 

Wartość nominalna jednej Obligacji Serii A wynosi 1.000 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii A wynosi 26 mln zł.

 

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

Zasady zamiany Obligacji Serii A na akcje serii H

 

a)    Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji  Serii A na Akcje serii H może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji Serii A, na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia o zamiarze zamiany Obligacji  Serii A, z tym zastrzeżeniem, że takie oświadczenie należy przekazać ERGIS-EUROFILMS SA nie później niż na 7 dni kalendarzowych przez dniem konwersji.

b)    Jeżeli dzień konwersji  będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, konwersja zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

c)    Ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji Serii H, w drodze zamiany Obligacji  Serii A wygasa w dniu upływu 48 miesięcy od dnia przydziału Obligacji  Serii A.

 

Cena zamiany (cena emisyjna) jednej Akcji Serii H została ustalona na 4 zł.

Warunki wykupu i warunki oprocentowania

 

a)    Obligacje Serii A, które nie zostaną zamienione na Akcje serii H, zostaną wykupione przez ERGIS-EUROFILMS SA w terminie 48 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.

b)    W przypadku przejęcia nad ERGIS-EUROFILMS SA kontroli, rozumianej jako posiadanie przez jeden podmiot więcej niż 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA, wszystkie Obligacje Serii A podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi ze strony ERGIS-EUROFILMS SA, w terminie 7 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA przez podmiot, który osiągnął takie zaangażowanie.

c)    W przypadku likwidacji lub przekształcenia ERGIS-EUROFILMS SA, wszystkie Obligacje Serii A podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia ERGIS-EUROFILMS SA lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji Spółki. Prawo do zamiany Obligacji Zamiennych Serii A na Akcje serii H wygasa z dniem otwarcia likwidacji lub przekształcenia.

d)    W przypadku gdy ERGIS-EUROFILMS SA nie dokona płatności jakiejkolwiek kwoty odsetek i takie naruszenie nie zostanie naprawione poprzez zapłatę należnej Obligatariuszom kwoty odsetek do końca 7 dnia roboczego po dniu Okresu Odsetkowego, Obligatariusz może wezwać pisemnie ERGIS-EUROFILMS SA do wypłaty należnego oprocentowania. Po otrzymaniu pisemnego wezwania, ERGIS-EUROFILMS SA ma 14 dni na dokonanie płatności na rzecz Obligatariusza. Po upływie tego terminu, Obligatariusz może zażądać od ERGIS-EUROFILMS SA wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez wystosowanie do ERGIS-EUROFILMS SA pisemnego żądania, zgodnie z którym należące do Obligatariusza Obligacje Serii A staną się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu żądania.

 

Wykup Obligacji Serii A nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację Serii A kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Serii A. W dacie wykupu ERGIS-EUROFILMS S.A. zapłaci należne odsetki.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

 

Obligacje Serii A są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonych o marżę w wysokości 3% w skali rocznej.

Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje Serii A są niezabezpieczone.

Zasady przeliczenia wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

 

Warunki emisji Obligacji Serii A nie przewidują świadczenia niepieniężnego z wyjątkiem zamiany na Akcje  serii H. Świadczenie pieniężne na rzecz Obligatariusza, w zamian za niewykonanie świadczenia niepieniężnego, jest przewidziane w przypadkach opisanych w punkcie 5 (premia dodatkowa). W niektórych warunkach także zapisy punktu 6 niniejszego raportu mogą być także interpretowane jako stanowiące podstawę do świadczeń pieniężnych w zamian za świadczenia niepieniężne.

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA, która przysługiwałaby z objętych akcji, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji

W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii A, podmiotom, które dokonałyby zamiany przysługiwałoby 6.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji

W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii A, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA wyniosłaby 45.935.989.

„Bardzo cieszymy się z przeprowadzonej z sukcesem emisji obligacji. To kolejna, po znakomitych wynikach za trzy kwartały, bardzo dobra informacja dla naszych akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą nam na spłatę transzy kredytu zaciągniętego na MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH, co dodatkowo zwiększy elastyczność naszej działalności. Konsekwentnie realizujemy strategię, która okazała się skuteczna w obliczu kryzysu gospodarczego. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji mają więc gwarancję, że ich pieniądze przyczynią się do dalszego umocnienia silnej pozycji naszej firmy na europejskim rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu

 

.