Ergis

Wyniki Ergis S.A.

w tys. PLN 3Q 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
  MSSF MSSF MSSF MSSF MSSF
MSSF  MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
385 105 482 894 468 873 428 027 406 387 391 631 406 592
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 981 21 217 23 837 22 326 25 685 19 736 16 141
EBITDA 28 903 35 603 37 797 36 086 38 302 31 269 27 309
Zysk (strata) brutto 16 734 15 422 43 748 23 033 -21 876 17 714 9 596
Zysk (strata) netto 13 327 10 868 35 161 18 910 -17 684 14 463 8 020
Aktywa razem 345 841 350 362 349 126 304 889 333 067 360 548 364 594
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 269 63 222 148 420 128 949 164 048 167 929 182 495
Zobowiązania długoterminowe 62 830 47 284 66 703 47 238 54 697 68 713 69 838
Zobowiązania krótkoterminowe 71 439 101 054 81 717 81 711 109 351 99 216 112 657
Kapitał własny 211 572 202 024 200 706 175 940 169 019 192 619 182 099
Kapitał zakładowy 22 674 22 857 23 047 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 37 789 941 37 892 274 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,10 0,20 0,16 0,16 0,15 0,10 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.