Ergis

Wyniki Ergis S.A.

w tys. PLN 1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
  MSSF MSSF MSSF MSSF MSSF MSSF
MSSF 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
131 118 500 919 482 894 468 873 428 027 406 387 391 631
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 064 21 019 21 217 23 837 22 326 25 685 19 736
EBITDA 12 289 36 012 35 603 37 797 36 086 38 302 31 269
Zysk (strata) brutto 7 331 20 728 15 422 43 748 23 033 -21 876 17 714
Zysk (strata) netto 5 904 16 336 10 868 35 161 18 910 -17 684 14 463
Aktywa razem 345 248 351 082 350 362 349 126 304 889 333 067 360 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 764 136 502 63 222 148 420 128 949 164 048 167 929
Zobowiązania długoterminowe 63 602 56 869 47 284 66 703 47 238 54 697 68 713
Zobowiązania krótkoterminowe 61 162 79 633 101 054 81 717 81 711 109 351 99 216
Kapitał własny 220 484 214 580 202 024 200 706 175 940 169 019 192 619
Kapitał zakładowy 22 674 22 674 22 857 23 047 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 37 789 941 37 789 941 37 892 274 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,10 0,20 0,16 0,16 0,15 0,10

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.