Ergis

Wyniki Ergis S.A.

w tys. PLN 1Q 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  MSSF MSSF MSSF
MSSF  MSSF
MSSF
MSSF
MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
113 113 428 413 406 387 391 631 406 592 380 751 375 712 372 349
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 587 22 910 25 685 19 736 16 141 9 932 13 889 18 911
EBITDA 10 905 36 670 38 302 31 269 27 309 21 101 24 010 29 298
Zysk (strata) brutto 6 794 23 617 -21 876 17 714 9 596 11 589 -29 685 15 983
Zysk (strata) netto 5 458 19 494 -17 684 14 463 8 020 9 676 -24 045 12 810
Aktywa razem 341 385 317 400 333 067 360 548 364 594 372 087 351 924 342 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 159 139 138 948 164 048 167 929 182 495 198 008 187 636 176 269
Zobowiązania długoterminowe 74 575 56 588 54 697 68 713 69 838 42 632 72 662 73 824
Zobowiązania krótkoterminowe 84 564 82 360 109 351 99 216 112 657 155 376 114 974 102 445
Kapitał własny 182 246 178 452 169 019 192 619 182 099 174 079 164 288 165 986
Kapitał zakładowy 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,16 0,15 0,10 0 0 0 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF