Ergis

Wyniki Ergis S.A.

w tys. PLN 3Q 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  MSSF MSSF MSSF
MSSF  MSSF
MSSF
MSSF
MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
359 122 428 413 406 387 391 631 406 592 380 751 375 712 372 349
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 258 22 910 25 685 19 736 16 141 9 932 13 889 18 911
EBITDA 32 471 36 670 38 302 31 269 27 309 21 101 24 010 29 298
Zysk (strata) brutto 52 435 23 617 -21 876 17 714 9 596 11 589 -29 685 15 983
Zysk (strata) netto 44 159 19 494 -17 684 14 463 8 020 9 676 -24 045 12 810
Aktywa razem 394 872 317 400 333 067 360 548 364 594 372 087 351 924 342 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183 033 138 948 164 048 167 929 182 495 198 008 187 636 176 269
Zobowiązania długoterminowe 72 876 56 588 54 697 68 713 69 838 42 632 72 662 73 824
Zobowiązania krótkoterminowe 110 157 82 360 109 351 99 216 112 657 155 376 114 974 102 445
Kapitał własny 211 839 178 452 169 019 192 619 182 099 174 079 164 288 165 986
Kapitał zakładowy 23 047 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 38 404 729 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,16 0,15 0,10 0 0 0 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF