Ergis

Wyniki Ergis S.A.

w tys. PLN 3Q 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  MSSF MSSF MSSF MSSF
MSSF  MSSF
MSSF
MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
371 426 468 873 428 027 406 387 391 631 406 592 380 751 375 712
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 159 23 837 22 326 25 685 19 736 16 141 9 932 13 889
EBITDA 31 069 37 797 36 086 38 302 31 269 27 309 21 101 24 010
Zysk (strata) brutto 21 262 43 748 23 033 -21 876 17 714 9 596 11 589 -29 685
Zysk (strata) netto 17 613 35 161 18 910 -17 684 14 463 8 020 9 676 -24 045
Aktywa razem 346 319 349 126 304 889 333 067 360 548 364 594 372 087 351 924
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 137 057 148 420 128 949 164 048 167 929 182 495 198 008 187 636
Zobowiązania długoterminowe 46 399 66 703 47 238 54 697 68 713 69 838 42 632 72 662
Zobowiązania krótkoterminowe 90 658 81 717 81 711 109 351 99 216 112 657 155 376 114 974
Kapitał własny 209 262 200 706 175 940 169 019 192 619 182 099 174 079 164 288
Kapitał zakładowy 22 857 23 047 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 37 892 274 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,16 0,16 0,15 0,10 0 0 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.