Ergis

Wyniki Ergis S.A.

w tys. PLN 1H 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  MSSF MSSF MSSF MSSF MSSF
MSSF  MSSF
MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
261 406 482 894 468 873 428 027 406 387 391 631 406 592 380 751
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 432 21 217 23 837 22 326 25 685 19 736 16 141 9 932
EBITDA 19 512 35 603 37 797 36 086 38 302 31 269 27 309 21 101
Zysk (strata) brutto 11 524 15 422 43 748 23 033 -21 876 17 714 9 596 11 589
Zysk (strata) netto 8 823 10 868 35 161 18 910 -17 684 14 463 8 020 9 676
Aktywa razem 353 977 350 362 349 126 304 889 333 067 360 548 364 594 372 087
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 909 63 222 148 420 128 949 164 048 167 929 182 495 198 008
Zobowiązania długoterminowe 54 138 47 284 66 703 47 238 54 697 68 713 69 838 42 632
Zobowiązania krótkoterminowe 92 771 101 054 81 717 81 711 109 351 99 216 112 657 155 376
Kapitał własny 207 068 202 024 200 706 175 940 169 019 192 619 182 099 174 079
Kapitał zakładowy 22 857 22 857 23 047 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 37 789 941 37 892 274 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,10 0,20 0,16 0,16 0,15 0,10 0 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.