Ergis

Wyniki Grupy ERGIS

w tys. PLN 3Q 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
596 777 776 311 749 558 695 562 675 100  667 531 673 263
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej
21 545 21 970 33 537 35 460 30 223 31 131 24 790
EBITDA 40 329 46 001 56 264 59 119 54 689 53 194 45 966
Zysk (strata) brutto 17 012 17 252 29 909 30 203 -18 979 24 120 14 450
Zysk (strata) netto 13 137 11 565 20 858 23 743 -16 470 19 097 11 363
Aktywa razem 497 412 506 647 473 233 422 202 467 779 491 506 482 726
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
276 087 294 808 263 751 221 716 273 803 275 035 282 584
Zobowiązania
długoterminowe
96 578 80 166 102 945 55 062 70 760 86 676 89 919
Zobowiązania
krótkoterminowe
179 509 214 642 160 806 166 654 203 043 188 359 192 629
Kapitał własny 221 325 211 839 209 482 200 486 193 976 216 471 200 178
Kapitał zakładowy 22 674 22 857 23 047 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 37 789 941 37 892 274 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda
na jedną akcję
0,10 0,20 0,16 0,16  0,15 0,10 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.