Ergis

Wyniki Grupy ERGIS

w tys. PLN 1H 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
373 469 696 488 675 100  667 531 673 263 633 073 622 385 597 254
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej
22 237 35 209 30 223 31 131 24 790 14 685 16 038 12 070
EBITDA 33 889 59 783 54 689 53 194 45 966 35 352 35 924 32 482
Zysk (strata) brutto 20 595 29 952 -18 979 24 120 14 450 10 221 -32 770 8 111
Zysk (strata) netto 15 767 23 767 -16 470 19 097 11 363 7 359 -27 618 7 503
Aktywa razem 479 932 444 474  467 779 491 506 482 726 468 024 457 917 427 709
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
267 083 235 425  273 803 275 035 282 584 290 007 284 689 252 269
Zobowiązania
długoterminowe
95 758 68 229  70 760 86 676 89 919 65 421 99 340 91 079
Zobowiązania
krótkoterminowe
171 325 167 196  203 043 188 359 192 629 224 586 185 349 161 172
Kapitał własny 212 849 209 049  193 976 216 471 200 178 178 017 173 228 175 440
Kapitał zakładowy 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 38 404 729 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda
na jedną akcję
0,20 0,16  0,15 0,10 0 0 0 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF