Ergis

Wyniki Grupy ERGIS

w tys. PLN 1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
204 758 777 084 776 311 749 558 695 562 675 100  667 531
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej
9 597 22 288 21 970 33 537 35 460 30 223 31 131
EBITDA 16 674 48 506 46 001 56 264 59 119 54 689 53 194
Zysk (strata) brutto 8 151 16 364 17 252 29 909 30 203 -18 979 24 120
Zysk (strata) netto 6 313 11 499 11 565 20 858 23 743 -16 470 19 097
Aktywa razem 464 942 475 346 506 647 473 233 422 202 467 779 491 506
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
238 684 255 847 294 808 263 751 221 716 273 803 275 035
Zobowiązania
długoterminowe
101 123 87 899 80 166 102 945 55 062 70 760 86 676
Zobowiązania
krótkoterminowe
137 561 167 948 214 642 160 806 166 654 203 043 188 359
Kapitał własny 226 258 219 499 211 839 209 482 200 486 193 976 216 471
Kapitał zakładowy 22 674 22 674 22 857 23 047 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 37 789 941 37 789 941 37 892 274 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda
na jedną akcję
0,00 0,10 0,20 0,16 0,16  0,15 0,10

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.