Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,591%

39,872%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 681 771

7 681 771

19,998%

20,140%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 263 3 936 263 10,247% 10,320%
Posiadane akcje własne Ergis 271 067 271 067 0,706% 0,00%
Pozostałe 11 315 306 11 315 306 29,458% 29,667%
RAZEM

38 412 125

38 412 125

100,00%

100,00%

Stan na dzień 05.03.2018