Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,921%

40,164%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 681 771

7 681 771

20,165%

20,288%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 679 3 936 679 10,334% 10,397%
Posiadane akcje własne Ergis 230 374 230 374 0,605% 0,00%
Pozostałe 11 038 055 11 038 055 28,975% 29,152%
RAZEM

38 094 597

38 094 597

100,00%

100,00%

Stan na dzień 08.11.2018

.