Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,59%

39,65%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 797 970

7 797 970

20,30%

20,33%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 263 3 936 263  10,25% 10,26%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 070 155 2 070 155 5,39% 5,40%
Posiadane akcje własne Ergis 57 525 57 525 0,15% 0,00%
Pozostałe 9 342 494 9 342 494 24,32% 24,36%
RAZEM

38 412 494

38 412 494

100,00%

100,00%

Stan na dzień 19.09.2017