Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,921%

40,113%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 681 771

7 681 771

20,165%

20,262%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 679 3 936 679 10,334% 10,384%
Posiadane akcje własne Ergis 182 321 182 321 0,479% 0,00%
Pozostałe 11 086 108 11 086 108 29,102% 29,241%
RAZEM

38 094 597

38 094 597

100,00%

100,00%

Stan na dzień 13.09.2018

.