Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,59%

39,69%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 797 970

7 797 970

20,30%

20,35%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 263 3 936 263  10,25% 10,27%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 070 155 2 070 155 5,39% 5,40%
Posiadane akcje własne Ergis 91 411 91 411 0,24% 0,00%
Pozostałe 9 308 608 9 308 608 24,23% 24,29%
RAZEM

38 412 125

38 412 125

100,00%

100,00%

Stan na dzień 26.10.2017