Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,921%

40,243%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 617 994

7 617 994

19,998%

20,159%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 679 3 936 679 10,334% 10,417%
Posiadane akcje własne Ergis 304 656 304 656 0,800% 0,00%
Pozostałe 11 207 550 11 207 550 28,948% 29,181%
RAZEM

38 094 597

38 094 597

100,00%

100,00%

Stan na dzień 30.01.2019

.