Ergis

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

12.989.202 akcje zwykłe na okaziciela EUROFILMS S.A. oraz 4.026.653 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D EUROFILMS S.A zostało wprowadzonych z dniem 12 czerwca 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji odbyło się na sesji giełdowej w dniu 12 czerwca 2006 roku.

 

Pierwsze notowanie akcji serii D

Dzień 24 lipca 2006 roku został wyznaczony ostatnim dniem notowań 4.026.653 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D EUROFILMS S.A.

Z dniem 25 lipca 2006 roku wprowadzone zostały w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D EUROFILMS S.A.

 

Przydział akcji serii F – realizacja Programu Opcji Menedżerskich

W drodze subskrypcji prywatnej otwartej w dniu 31 maja 2007 roku, a zamkniętej 1 czerwca 2007 w ramach Programu Opcji Menedżerskich przydzielonych zostało w dniu 1 czerwca 2007 roku 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 zł każda i o cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję.

Oferta skierowana była do osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Opcji Menedżerskich; Pana Grzegorz Kędzierskiego oraz Pana Andrzeja Mielczarka.

 

Emisja Połączeniowa – akcje serii E

31.282.683 akcje zwykłe na okaziciela zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 16 WZA Eurofilms S.A. z dnia 31 maja 2007 roku, w związku z realizacją połączenia spółki Eurofilms S.A. oraz ERGIS S.A. Połączenie nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku ERGIS S.A. na Eurofilms S.A. w zamian za Akcje Serii E, które Eurofilms S.A. wydał akcjonariuszom ERGIS S.A.

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie sporządzone zostało Memorandum Informacyjne.

Akcje zostały wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 27 września 2007 roku.

 

Umorzenie akcji własnych

Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 lipca 2007 roku w Warszawie umorzonych zostało  8.962.549 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda.

W ocenie Spółki nie było wskazane, aby Spółka posiadała tak znaczny pakiet akcji własnych. Umorzenie akcji własnych doprowadziło do sytuacji, w której liczba głosów posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiada ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki, gdyż akcje te były pozbawione prawa głosu. Umorzenie miało charakter dobrowolny.

 

Umorzenie akcji własnych

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanowiło umorzyć 1.023.864 (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUSLM0017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 5.551.932,18 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote osiemnaście groszy).
Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 września 2017 roku zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, tym samym nastąpiło umorzenie 1.023.864 akcji.
W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzonych akcji, to jest o kwotę 614.318,40 zł i wyniósł 23.047.275,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć).
Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wyniosła 1.023.864. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wyniosła 38.412.125 (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy sto dwadzieścia pięć).

 

Umorzenie akcji własnych

W dniu 12 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanowiło umorzyć 317.528 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 1.613.727,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych).
Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

W dniu 22 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., tym samym nastąpiło umorzenie 317.528 akcji.
W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 190.516,80 zł i wyniósł 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).
Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wyniosła 317.528. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosiła 38.094.597 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem).

 

Umorzenie akcji własnych

W dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanowiło o umorzeniu 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 1.087.973,40 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).

W dniu 30 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., podjętą w dniu 24 czerwca 2019 roku w Warszawie, tym samym nastąpiło umorzenie 304.656 akcji.
W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 182.793,60 zł i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,60 zł.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 37.789.941 (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden).

.