Ergis

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

12.989.202 akcje zwykłe na okaziciela EUROFILMS S.A. oraz 4.026.653 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D EUROFILMS S.A zostało wprowadzonych z dniem 12 czerwca 2006 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji odbyło się na sesji giełdowej w dniu 12 czerwca 2006 roku.

 

Pierwsze notowanie akcji serii D

Dzień 24 lipca 2006 roku został wyznaczony ostatnim dniem notowań 4.026.653 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D EUROFILMS S.A.

Z dniem 25 lipca 2006 roku wprowadzone zostały w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D EUROFILMS S.A.

 

Przydział akcji serii F – realizacja Programu Opcji Menedżerskich

W drodze subskrypcji prywatnej otwartej w dniu 31 maja 2007 roku, a zamkniętej 1 czerwca 2007 w ramach Programu Opcji Menedżerskich przydzielonych zostało w dniu 1 czerwca 2007 roku 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F EUROFILMS S.A., o wartości nominalnej 0,60 zł każda i o cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję.

Oferta skierowana była do osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Opcji Menedżerskich; Pana Grzegorz Kędzierskiego oraz Pana Andrzeja Mielczarka.

 

Emisja Połączeniowa – akcje serii E

31.282.683 akcje zwykłe na okaziciela zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 16 WZA Eurofilms S.A. z dnia 31 maja 2007 roku, w związku z realizacją połączenia spółki Eurofilms S.A. oraz ERGIS S.A. Połączenie nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku ERGIS S.A. na Eurofilms S.A. w zamian za Akcje Serii E, które Eurofilms S.A. wydał akcjonariuszom ERGIS S.A.

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie sporządzone zostało Memorandum Informacyjne.

Akcje zostały wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 27 września 2007 roku.

 

Umorzenie akcji własnych

Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 lipca 2007 roku w Warszawie umorzonych zostało  8.962.549 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda.

W ocenie Spółki nie było wskazane, aby Spółka posiadała tak znaczny pakiet akcji własnych. Umorzenie akcji własnych doprowadziło do sytuacji, w której liczba głosów posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiada ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki, gdyż akcje te były pozbawione prawa głosu. Umorzenie miało charakter dobrowolny.

.